Hotline 0939 629 809

Giải Bài tập Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

16:54:4911/05/2023

Bài viết tổng hợp lời giải bài tập trong nội dung sách giáo khoa toán 10 tập 1 sách chân trời sáng tạo.

Để thuận tiện cho các em học sinh theo dõi hướng dẫn, gợi ý, đáp án và lời giải các bài tập trong sách giáo khoa (SGK) Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạoHayHocHoi sẽ tổng hợp qua bài viết dưới đây.

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 14, 15 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 14 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là mệnh đề, khẳng định nào..

> Bài 2 trang 14 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của chúng...

> Bài 3 trang 14 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xét hai mệnh đề: P: "Tứ giác ABCD là hình bình hành";...

> Bài 4 trang 15 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho các định lí: P: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau";...

> Bài 5 trang 15 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Sử dụng thuật ngữ "điều kiện cần và đủ", phát biểu các định lí sau:...

> Bài 6 trang 15 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho các mệnh đề sau: P: "Giá trị tuyệt đối của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng chính nó";...

> Bài 7 trang 15 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xét tính đúng, sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau đây:...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 20, 21 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 20 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử:...

> Bài 2 trang 21 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Viết các tập hợp sau đây dưới dạng chỉ ta tính chất đặc trưng cho các phần tử:...

> Bài 3 trang 21 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập còn lại?...

> Bài 4 trang 21 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy viết tất cả các tập hợp con của B = {0; 1; 2}...

> Bài 5 trang 21 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng viết các tập hợp sau đây:...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 25 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:  Xác định các tập hợp A ∪ B và A ∩ B với: a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}...

> Bài 2 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xác định tập hợp A ∩ B  trong mỗi trường hợp sau:...

> Bài 3 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho E = {x ∈ ℕ | x < 10}, A = {x ∈ E| x là bội của 3}, B = {x ∈ E| x là ước của 6}...

> Bài 4 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho A và B là hai tập hợp bất kì. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây...

> Bài 5 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích học môn Toán,...

> Bài 6 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xác định các tập hợp sau đây: a) (-∞; 0] U [-π; π]...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 27 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau: a) {a} ∈ {a; b; c; d};...

> Bài 2 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau: a) Nếu 2a – 1 > 0 thì a > 0...

> Bài 3 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Sử dụng thuật ngữ "điều kiện cần", "điều kiện đủ", phát biểu lại các định lí sau:...

> Bài 4 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho định lí "∀x ∈ ℝ, x ∈ ℤ nếu và chỉ nếu x + 1 ∈ ℤ". Phát biểu lại định lí này...

> Bài 5 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: a) ∀x ∈ ℕ , x3 > x;...

> Bài 6 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Xét các quan hệ bao hàm giữa các tập hợp dưới đây. Vẽ biểu đồ Ven...

> Bài 7 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: a) Hãy viết tất cả các tập con của tập hợp A = {a; b; c}...

> Bài 8 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho A = {x ∈ ℝ |x2 – 5x – 6 = 0}, B = {x ∈ ℝ |x2 = 1}. Tìm...

> Bài 9 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho A = {x ∈ ℝ|1 – 2x ≤ 0}, B = {x ∈ ℝ |x – 2 < 0}. Tìm A∩B, A∪B.

> Bài 10 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Lớp 10C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi thiết kế đồ họa...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 32 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 32 SGK Toán 10 (Chân trời sáng tạo Tập 1): Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn x -  2y + 6 > 0...

> Bài 2 trang 32 SGK Toán 10 (Chân trời sáng tạo Tập 1): Biểu diễn tập nghiệm của các bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

> Bài 3 trang 32 SGK Toán 10 (Chân trời sáng tạo Tập 1): Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ oxy...

> Bài 4 trang 32 SGK Toán 10 (Chân trời sáng tạo Tập 1): Bạn Cúc muốn pha hai loại nước cam. Để pha một lít nước cam loại I cần 30 g bột cam,...

> Bài 5 trang 32 SGK Toán 10 (Chân trời sáng tạo Tập 1): Miền không gạch chéo (không kể bờ d) trong mỗi hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 37, 38 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 37 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau:...

> Bài 2 trang 38 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Một nhà máy sản xuất hai loại thuốc trừ sâu nông nghiệp là A và B. Cứ sản xuất mỗi thùng loại A...

> Bài 3 trang 38 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Bạn Lan thu xếp được không quá 10 giờ để làm hai loại đèn trung thu tặng cho các trẻ em...

> Bài 4 trang 38 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Một học sinh dự định vẽ các tấm thiệp xuân bằng tay để bàn trong một hội chợ Tết...

> Giải bài 5 trang 38 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Trong một tuần, bạn Mạnh có thể thu xếp được tối đa 12 giờ để tập thể dục giảm cân...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 39 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

> Bài 2 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

> Bài 3 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này...

> Bài 4 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: Tủ loại A chiếm 3 m2 sàn...

> Bài 5 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại...

> Bài 6 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Một xưởng sản xuất có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm X, Y....

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 47, 48 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 47 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

> Bài 2 trang 47 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số có đồ thị như Hình 10....

> Bài 3 trang 47 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau:...

> Bài 4 trang 47 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Vẽ đồ thị hàm số f(x) = |x|, biết rằng hàm số này còn được viết như sau:...

> Bài 5 trang 48 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm tập xác định, tập giá trị và vẽ đồ thị hàm số:...

> Bài 6 trang 48 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Một hãng taxi có bảng giá như sau:...

> Bài 7 trang 48 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Đố vui. Số 2 đã trải qua hành trình thú vị và bị biến đổi sau khi đi qua chiếc hộp đen...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 56, 57 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 56 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?...

> Bài 2 trang 56 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm điều kiện của m để mỗi hàm số sau là hàm số bậc hai...

> Bài 3 trang 56 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Lập bảng biến thiên của hàm số y = x2 + 2x + 3. Hàm số này...

> Bài 4 trang 56 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Cho hàm số bậc hai y = f(x) = ax2 + bx + c có f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5...

> Bài 5 trang 56 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Cho hàm số y = 2x2 + x + m. Hãy xác định giá trị của m để...

> Bài 6 trang 56 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Vẽ đồ thị các hàm số sau: a) y = 2x2 + 4x – 1;...

> Bài 7 trang 56 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Hãy xác định đúng đồ thị của mỗi hàm số sau trên Hình 12...

> Bài 8 trang 57 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như Hình 13...

> Bài 9 trang 57 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 65 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Cho biết sin30° = 1/2; sin60° = (√3)/2 ; tan45° = 1. Sử dụng mối liên hệ...

> Bài 2 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Chứng minh rằng: a) sin20° = sin160°...

> Bài 3 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm α (0° ≤ α  ≤ 180°) trong mỗi trường hợp sau:...

> Bài 4 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: a) sinA = sin(B + C) ...

> Bài 5 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Chứng minh rằng với mọi góc α (0° ≤ α  ≤ 180°), ta đều có:...

> Bài 6 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Cho góc α với cosα = -(√2)/2. Tính giá trị của biểu thức A = 2sin2α  + 5cos2α.

> Bài 7 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 72, 73 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 72 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tính độ dài cạnh x trong các tam giác sau:...

> Bài 2 trang 72 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tính độ dài cạnh c trong tam giác ABC ở Hình 14...

> Bài 3 trang 72 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC, biết cạnh a = 152, . Tính các góc, các cạnh...

> Bài 4 trang 73 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Một công viên có dạng hình tam giác với các kích thước như Hình 15...

> Bài 5 trang 73 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tính diện tích một lá cờ hình tam giác cân có độ dài cạnh bên là 90 cm và góc ở đỉnh là 35°...

> Bài 6 trang 73 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 8 và ∠A = 600...

> Bài 7 trang 73 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và độ dài ba cạnh AB, BC, CA...

> Bài 8 trang 73 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho ha là đường cao vẽ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC...

> Bài 9 trang 73 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC có góc B nhọn, AD và CE là hai đường cao...

> Bài 10 trang 73 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tứ giác lồi ABCD có các đường chéo AC = x, BD = y và góc giữa AC và BD bằng α...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 86 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: a) Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lượng sau:...

> Bài 2 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và DC (Hình 15). Điểm M nằm trên đoạn DC.

> Bài 3 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho hình vuông ABCD có tâm O và có cạnh bằng a (Hình 16)...

> Bài 4 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi...

> Bài 5 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau trong Hình 17...

 Giải Toán 10 tập 1 Trang 93 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo ...

> Bài 2 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho tứ giác ABCD, thực hiện các phép cộng và trừ vectơ sau:...

> Bài 3 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ:...

> Bài 4 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo...

> Bài 5 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho ba lực   và  cùng tác động vào một vật...

> Bài 6 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Khi máy bay nghiêng cánh một góc α, lực  của không khí tác động vuông góc...

> Bài 7 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a và ba điểm G, H, K thỏa mãn:...

> Bài 8 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Một con tàu có vectơ vận tốc chỉ theo hướng nam, vận tốc của dòng nước...

Hy vọng với bài viết về mục lục giải toán 10 tập 1 SGK chân trời sáng tạo ở trên đã giúp các em dễ dàng truy cập các nội dung mà mình quan tâm. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha