Hotline 0939 629 809

Môn Sinh học 12

Đột biến lệch bội là gì? Đột biến đa bội là gì? Khái niệm, Cơ chế phát sinh, Hậu quả và Ý nghĩa - Sinh 12 bài 6
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi làm thay đổi số lượng nhiễm sắc...
Quy luật Menđen: Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen, Cơ sở tế bào học của quy luật phân li - Sinh 12 bài 8
Tại sao chỉ bằng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được...
Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập, Thí nghiệm lai hai tính trạng và Ý nghĩa các quy luật của Menđen - Sinh 12 bài 9
Khi nghiên cứu quy luật di truyền của từng tính trạng. Menđen tiếp tục làm các thí nghiệm lai...
Tương tác gen là gì? Tương tác gen bổ sung, Tương tác gen cộng gộp và tác dụng đa hiệu của gen - Sinh 12 bài 10
Nhiều gen khác nhau có thể tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng. Sự tương tác gen...
Liên kết gen là gì? Hoán vị gen là gì? Thí nghiệm của Moocgan, Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen - Sinh 12 bài 11
Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể tạo thành 1 nhóm gen liên kết và có xu hướng di...
Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân: NST giới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính - Sinh 12 bài 12
Nhiễm sắc thể (NST) giới tính là loại NST có chứa các gen quy định giới tính. Tuy nhiên, ngoài...
Mối quan hệ giữa Gen và Tính trạng, Sự tương tác giữa kiểu Gen và Môi trường, Mức phản ứng của Gen - Sinh 12 bài 13
Trong các thí nghiệm lai của mình, Menđen đã may mắn khi chọn được các tính trạng rất ít phụ...
Mục lục Sách Giáo Khoa (SGK) Sinh học 12
Sinh học 12 với nội dung gồm phần năm về Di truyền học gồm 5 chương; phần sau về Tiến Hóa...