Hotline 0939 629 809

Lý thuyết Toán 10 Chân trời Sáng tạo Tập 1

Công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn, ý nghĩa của phương sai, độ lệch chuẩn? Toán 10 chân trời tập 1 chương 6 bài 4
Lý thuyết Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu chương 6 SGK...
Công thức tính trung vị, số trung bình, ý nghĩa của trung vị số trung bình và Mốt? Toán 10 chân trời tập 1 chương 6 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Các đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu chương 6 SGK Toán 10...
Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ? Toán 10 chân trời tập 1 chương 6 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ chương 6 SGK Toán...
Sai số tuyệt đối và Sai số tương đối của số gần đúng là gì, quy tắc làm tròn số? Toán 10 chân trời tập 1 chương 6 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Số gần đúng và sai số  chương 6 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Công thức tích vô hướng của hai vectơ và tính chất tích vô hướng, Góc giữa hai vectơ? Toán 10 chân trời tập 1 chương 5 bai 4
Lý thuyết Bài 4: Tích của một số với một Vectơ chương 5 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Tích của một số với một Vectơ, điều kiện 2 vectơ cùng phương? Toán 10 chân trời tập 1 chương 5 bai 3
Lý thuyết Bài 3: Tích của một số với một Vectơ chương 5 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Quy tắc 3 điểm, Quy tắc hình bình hành, Tổng và hiệu của hai Vectơ và tính chất Vectơ? Toán 10 chân trời tập 1 chương 5 bai 2
Lý thuyết Bài 2: Tổng và hiệu của hai Vectơ chương 5 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Khái niệm Vectơ là gì, hai Vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, đối nhau? Toán 10 chân trời tập 1 chương 5 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Khái niệm Vectơ chương 5 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về...
Giải tam giác là gì áp dụng giải tam giác trong thực tế? Toán 10 chân trời tập 1 chương 4 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Giải tam giác và áp dụng thực tế chương 4 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Định lí Côsin và Định lí Sin trong tam giác Hệ quả của định lí Sin và Côsin? Toán 10 chân trời tập 1 chương 4 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Định lí Côsin và Định lí Sin trong tam giác chương 4 SGK Toán 10 Chân trời...
Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau và giá trị lượng giác của 1 số góc đặc biệt? Toán 10 chân trời tập 1 chương 4 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Giá trị lượng giác của 1 góc từ 00 đến 1800 chương 4 SGK Toán 10 Chân...
Hàm số bậc hai là gì, cách vẽ đồ thị hàm số bậc 2 và sự biến thiên của hàm số bậc hai? Toán 10 chân trời tập 1 chương 3 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Hàm số bậc hai chương 3 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung...
Hàm số đồng biến nghịch biến khi nào, tập xác định và tập giá trị của hàm số, đồ thị hàm số? Toán 10 chân trời tập 1 chương 3 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Hàm số và Đồ thị chương 3 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung...
Khái niệm hệ Bất phương trình bậc nhất hai ẩn, cách biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình? Toán 10 chân trời tập 1 chương 2 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn chương 2 SGK Toán 10 Chân trời sáng...
Các phép toán trên tập hợp: Hơp, Giao, Hiệu hai tập hợp và phân bù của tập con? Toán 10 chân trời tập 1 chương 1 bài 3
Lý thuyết Bài 3: Các phép toán trên tập hợp chương 1 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Khái niệm Tập hợp, Tập con và hai tập hợp bằng nhau là gì, một số tập con của tập số thực? Toán 10 chân trời tập 1 chương 1 bài 2
Lý thuyết Bài 2: Tập Hợp chương 1 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về Khái...
Mệnh đề là gì, khái niệm mệnh đề phủ định, mệnh đề tương đương, mệnh đề chứa biến? Toán 10 chân trời tập 1 chương 1 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Mệnh Đề chương 1 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về Khái...