Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

So sánh tính chất vật lý và tính chất hóa học của glucozơ tinh bột saccarozơ xenlulozơ - Hóa lớp 12
Glucozơ, tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ là những hợp chất hữu cơ rất dễ gây nhầm lẫn cho...
Dao động điều hòa là gì? Viết phương trình dao động điều hòa và bài tập vận dụng - Vật lý 12 bài 1
Trong thực tế thì sự dao động cơ các em đã thấy rất nhiều, tuy nhiên về mặt khái niệm thế...
Tổng hợp hai Dao động Điều hòa, phương pháp giản đồ FRE NEN và bài tập - Vật lý 12 bài 5
Trong thực tế một vật thường chịu tác động của nhiều dao động, như màng nhĩ của tai hay...
Dao động Tắt Dần, Dao động Cưỡng Bức là gì? Sự Cộng hưởng Dao động và bài tập - Vật lý 12 bài 4
Dao động tắt dần, Dao động cưỡng bức và sự cộng hưởng dao động được ứng dụng trong...
Con lắc đơn, chu kỳ, tần số, thế năng của con lắc đơn và bài tập có lời giải - Vật lý 12 bài 3
Bài trước chúng ta đã khảo sát về động lực học và năng lượng của của con lắc lò xo, còn...