Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 10

Giải bài 4 trang 25 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trong tự nhiên, magnesium có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg...
Giải bài 3 trang 25 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Hoàn thành những thông tin chưa biết trong bảng sau:...
Giải bài 2 trang 25 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Silicon là nguyên tố được sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai trò quan trọng...
Giải bài 1 trang 25 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Một nguyên tử X gồm 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu là:...
Giải bài 4 trang 34 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: carbon (Z = 6), sodium (Z = 11) và oxygen (Z = 8)...
Giải bài 3 trang 34 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của những nguyên tố nào dưới đây có electron độc thân?...
Giải bài 2 trang 34 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Cho nguyên tố X có 2 lớp eletron, lớp thứ 2 có 6 electron. Xác định số hiệu nguyên tử của X.
Giải bài 1 trang 34 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trong các cách biểu diễn electron vào các orbital của phân lớp 2p ở trạng thái cơ bản, hãy chọn...
Giải bài 3 trang 42 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:...
Giải bài 2 trang 42 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Dãy nào gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau? Vì sao?...
Giải bài 1 trang 42 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Viết cấu hình electron và xác định vị trí của các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn....