Hotline 0939 629 809

Lý Thuyết Toán 8 Cánh Diều tập 1

Hình thang cân khái niệm, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân? Toán 8 bài 3 [b3c5cd1]
Lý thuyết Bài 3: Hình thang cân nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng...
Cách nhận biết tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác? Toán 8 bài 2 [b2c5cd1]
Lý thuyết Bài 2: Tứ giác nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng tâm: Khái...
Định lí Pythagore, Công thức Định lí Pythagore đảo và ví dụ minh hoạ? Toán 8 bài 1 [b1c5cd1]
Lý thuyết Bài 1: Định lí Pythagore nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng tâm:...
Hình chóp tứ giác đều, Công thức tính thể tích, diện tích xung quanh hình chóp tứ giác đều? Toán 8 bài 2 [b2c4cd1]
Lý thuyết Bài 2: Hình chóp tứ giác đều nằm ở chương 4 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung...
Công thức tính thể tích, diện tích xung quanh hình chóp tam giác đều? Toán 8 bài 1 [b1c4cd1]
Lý thuyết Bài 1: Hình chóp tam giác đều nằm ở chương 4 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng...
Đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b, cách vẽ, hệ số góc của đường thẳng? Ví dụ? Toán 8 bài 4 [b4c3cd1]
Lý thuyết Bài 4: Đồ thị hàm số y = ax + b nằm ở chương 3 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung...
Hàm số bậc nhất y=ax+b và ứng dụng của hàm số bậc nhất? Ví dụ? Toán 8 bài 3 [b3c3cd1]
Lý thuyết Bài 3: Hàm số bậc nhất y = ax + b nằm ở chương 3 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung...
Mặt phẳng toạ độ? toạ độ một điểm? Đồ thị hàm số? Ví dụ? Toán 8 bài 2 [b2c3cd1]
Lý thuyết Bài 2: Mặt phẳng toạ độ, Đồ thị hàm số nằm ở chương 3 SGK Cánh diều Tập...
Khái niệm hàm số? Cách tính giá trị hàm số? Ví dụ? Toán 8 bài 1 [b1c3cd1]
Lý thuyết Bài 1: Hàm số nằm ở chương 3 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng tâm: Định...
Cách nhân, chia hai phân thức đại số? phân thức nghịch đảo là gì? Ví dụ? Toán 8 bài 3 [b3c2cd1]
Lý thuyết Bài 3: Phép nhân, chia phân thức đại số nằm ở chương 2 SGK Cánh diều Tập 1....
Cộng trừ phân thức cùng mẫu và khác mẫu, phân thức đối? Ví dụ? Toán 8 bài 2 [b2c2cd1]
Lý thuyết Bài 2: Phép cộng, trừ phân thức đại số nằm ở chương 2 SGK Cánh diều Tập 1....
Phân thức đại số: Khái niệm, tính chất, ứng dụng của phân thức đại số? Ví dụ? Toán 8 bài 1 [b1c2cd1]
Lý thuyết Bài 1: Phân thức đại số nằm ở chương 2 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng...
Vận dụng hằng đẳng thức phân tích đa thức thành nhân tử? Ví dụ? Toán 8 bài 4 [b4c1cd1]
Lý thuyết Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử nằm ở chương 1 SGK Cánh diều Tập 1. Nội...
7 hằng đẳng thức đáng nhớ? Ví dụ? Toán 8 bài 3 [b3c1cd1]
Lý thuyết Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ nằm ở chương 1 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung...
Các phép toán với đa thức nhiều biến? cách chia đa thức cho đơn thức? Toán 8 bài 2 [b2c1cd1]
Lý thuyết Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến nằm ở chương 1 SGK Cánh diều Tập...
Khái niệm đơn thức, đa thức nhiều biến, đơn thức thu gọn, đa thức thu gọn? Toán 8 bài 1 [b1c1cd1]
Lý thuyết Bài 1: Đơn thức đa thức nhiều biến nằm ở chương 1 SGK Cánh diều Tập 1. Nội...