Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 6

Giải bài 1.11 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Dùng các chữ số 0, 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau...
Giải bài 1.10 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau...
Giải bài 1.9 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25
Giải bài 1.7 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng:...
Giải bài 1.6 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)...
Giải bài 1.5 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành...
Giải bài 1.4 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10...
Giải bài 1.3 trang 7 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:...
Giải bài 1.2 trang 7 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho tập hợp: U = {x ∈ ℕ | x chia hết cho 3}....
Giải bài 1.1 trang 7 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v}...
Giải bài 8 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Sử dụng máy tính cầm tay...