Hotline 0939 629 809

Lý Thuyết Toán 8 Chân trời Sáng tạo tập 1

Khái niệm Hình bình hành, hình thoi, tính chất , dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình thoi? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 4 C3
Lý thuyết Bài 4: Hình bình hành, hình thoi SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 3. Nội dung về...
Khái niệm Hình thang, hình thang cân, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thang cân? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 3 C3
Lý thuyết Bài 3: Hình thang, hình thang cân SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 3. Nội dung về...
Khái niệm Tứ giác, tứ giác lồi, Tổng số đo 4 góc của tứ giác? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 2 C3
Lý thuyết Bài 2: Tứ giác SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 3. Nội dung về Khái niệm Tứ...
Định lí PyThagore, Định lí Pythagore đảo và vận dụng Định lí Pythagore? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 1 C3
Lý thuyết Bài 1: Định lí Pythagore SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 3. Nội dung về Định...
Tính chất Hình chóp Tam giác đều, Hình chóp Tứ giác đều? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 1 C2
Lý thuyết Bài 1: Hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều SGK Chân trời sáng tạo Tập 1...
Cách nhân hai phân thức và cách chia hai phân thức, tính chất của phép nhân phân thức? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 7 C1
Lý thuyết Bài 7: Nhân chia phân thức SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 1. Nội dung về cách...
Cộng trừ hai phân thức cùng mẫu, cộng trừ hai phân thức khác mẫu? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 6 C1
Lý thuyết Bài 6: Cộng trừ phân thức SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 1. Nội dung...
Phân thức đại số, khái niệm, tính chất, điều kiện xác định của phân thức đại số? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 5 C1
Lý thuyết Bài 5: Phân thức đại số SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 1. Nội dung về khái...
Phân tích đa thức thành nhân tử: Phương pháp đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức, nhóm hạng tử? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 4 C1
Lý thuyết Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 1. Nội...
Hằng đẳng thức đáng nhớ: Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, một hiệu? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 3 C1
Lý thuyết Bài 3: Các Hằng đẳng thức đáng nhớ SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 1. Nội...
Các phép toán với đa thức nhiều biến, cộng trừ nhân hai đa thức, chia đa thức cho đơn thức? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 2 C1
Lý thuyết Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương...
Đơn thức và đa thức nhiều biến, đơn thức đa thức thu gọn, cách cộng trừ đơn thức? Toán 8 Chân trời tập 1 Bài 1 C1
Lý thuyết Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến SGK Chân trời sáng tạo Tập 1 chương 1....