Hotline 0939 629 809

Giải Hóa 10 Chân Trời Sáng Tạo

Giải bài 4 trang 25 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trong tự nhiên, magnesium có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg...
Giải bài 3 trang 25 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Hoàn thành những thông tin chưa biết trong bảng sau:...
Giải bài 2 trang 25 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Silicon là nguyên tố được sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai trò quan trọng...
Giải bài 1 trang 25 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Một nguyên tử X gồm 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu là:...
Giải bài 4 trang 34 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: carbon (Z = 6), sodium (Z = 11) và oxygen (Z = 8)...
Giải bài 3 trang 34 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của những nguyên tố nào dưới đây có electron độc thân?...
Giải bài 2 trang 34 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Cho nguyên tố X có 2 lớp eletron, lớp thứ 2 có 6 electron. Xác định số hiệu nguyên tử của X.
Giải bài 1 trang 34 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trong các cách biểu diễn electron vào các orbital của phân lớp 2p ở trạng thái cơ bản, hãy chọn...
Giải bài 3 trang 42 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:...
Giải bài 2 trang 42 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Dãy nào gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau? Vì sao?...
Giải bài 1 trang 42 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Viết cấu hình electron và xác định vị trí của các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn....
Giải bài 4 trang 48 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hãy cho biết các nguyên tố nào có tính phi kim mạnh...
Giải bài 3 trang 48 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là:...
Giải bài 2 trang 48 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Bốn nguyên tố D, E, M, Q cùng thuộc một nhóm A trong bảng tuần hoàn, có số hiệu nguyên tử lần...
Giải bài 1 trang 47 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có bán kính nhỏ nhất?...
Giải bài 4 trang 51 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron: [Ar] 4s2...
Giải bài 3 trang 51 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Một nguyên tố kim loại được sử dụng làm vỏ lon nước giải khát...
Giải bài 2 trang 51 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Nguyên tố Ca có số hiệu nguyên tử là 20. Phát biểu nào sau đây về Ca là không đúng?...
Giải bài 1 trang 51 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần...
Giải bài 4 trang 54 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử H2O bằng cách áp dụng quy tắc octet.
Giải bài 3 trang 54 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Vận dụng quy tắc octet, trình bày sơ đồ mô tả sự hình thành phân tử potassium chloride (KCl) từ...
Giải bài 2 trang 54 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Để đạt quy tắc octet, nguyên tử của nguyên tố potassium (Z = 19) phải nhường đi...
Giải bài 1 trang 54 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí...
Giải bài 5 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Sodium oxide (Na2O) có trong thành phần thủy tinh và các sản phẩm gốm sứ...
Giải bài 4 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:...
Giải bài 3 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Potassium và magnesium là các nguyên tố thiết yếu đối với cơ thể sinh vật sống...
Giải bài 2 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Cho các ion sau: Ca2+, F-, Al3+ và N3-. Số ion có cấu hình electron của khí hiếm neon là...
Giải bài 1 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Ion Mg2+ có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm nào?...
Giải bài 8 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Năng lượng liên kết của các hydrogen halide được liệt kê trong bảng sau:...
Giải bài 7 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Cho biết số liên kết σ và liên kết п trong phân tử acetylene (C2H2).
Giải bài 6 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Sự xen phủ giữa hai orbital p trong trường hợp nào sẽ tạo thành liên kết σ?...
Giải bài 5 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Mô tả sự tạo thành liên kết trong phân tử chlorine bằng sự xen phủ của các AO.
Giải bài 4 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trình bày sự hình thành liên kết cho – nhận trong phân tử sulfur dioxide (SO2).
12