Hotline 0939 629 809

Ngoại ngữ

Câu bị động Passive Voice, công thức và cách dùng
Câu bị động (Passive voice) thường được dùng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác...
Cách dùng thì tương lai đơn công thức và bài tập áp dụng - Simple Future
Thì tương lai đơn - Simple Future Tense là một trong những cấu trúc được sử dụng khá nhiều...
Cách phát âm chuẩn đuôi ed trong Tiếng anh
Việc phát âm đuôi "ed" trong Tiếng Anh cũng gây nhiều khó khăn như việc phát âm đuôi "s" và "es"...
Cách dùng câu điều kiện loại 1, 2, 3 và câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng anh
Câu điều kiện (mệnh đề điều kiện IF Clause) là một trong những phần kiến thức quan trọng...
Phân biệt cách dùng Used to và Would trong tiếng anh
Used to và Would là những động từ thường hay được sử dụng trong tiếng anh để diễn ta một...