Hotline 0939 629 809

Lý Thuyết Toán 8 Kết nối Tri thức tập 1

Đoạn thẳng tỉ lệ là gì? Công thức Định lí Thalès và định lí Thalès đảo trong tam giác? Toán 8 bài 15 [b15c4kn1]
Lý thuyết Bài 15: ĐỊNH LÍ THALÈS nằm ở chương 4 Định lí Thalès SGK Kết nối tri thức Tập...
Hình thoi, hình vuông là hình như thế nào? Tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình vuông? Toán 8 bài 14 [b14c3kn1]
Lý thuyết Bài 14: HÌNH THOI, HÌNH VUÔNG nằm ở chương 3 Tứ giác SGK Kết nối tri thức Tập 1....
Hình chữ nhật là hình như thế nào? Tính chất và dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật? Toán 8 bài 13 [b13c3kn1]
Lý thuyết Bài 13: HÌNH CHỮ NHẬT nằm ở chương 3 Tứ giác SGK Kết nối tri thức Tập 1. Nội...
Hình bình hành là hình như thế nào? Tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành? Toán 8 bài 12 [b12c3kn1]
Lý thuyết Bài 12: HÌNH BÌNH HÀNH nằm ở chương 3 Tứ giác SGK Kết nối tri thức Tập 1. Nội...
Hình thang cân là hình như thế nào? Tính chất của hình thang cân? Toán 8 bài 11 [b11c3kn1]
Lý thuyết Bài 11: HÌNH THANG CÂN nằm ở chương 3 Tứ giác SGK Kết nối tri thức Tập 1. Nội...
Tứ giác lồi là tứ giác như thế nào? Tổng các góc (4 góc) của tứ giác bằng bao nhiêu độ? Toán 8 bài 10 [b10c3kn1]
Lý thuyết Bài 10: TỨ GIÁC nằm ở chương 3 TỨC GIÁC SGK Kết nối tri thức Tập 1. Nội dung...
Phân tích đa thức thành nhân tử, đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử và hằng đẳng thức? Toán 8 bài 9 [b9c2kn1]
Lý thuyết Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, nhóm...
Tổng hai lập phương, Hiệu hai lập phương? Ví dụ? Toán 8 bài 8 [b8c2kn1]
Lý thuyết Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương nằm ở chương 2 Hằng đẳng thức đáng nhớ...
Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu? Ví dụ? Toán 8 bài 7 [b7c2kn1]
Lý thuyết Bài 7: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu nằm ở chương 2 Hằng...
Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, một hiệu? Ví dụ? Toán 8 bài 6 [b6c2kn1]
Lý thuyết Bài 6: Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, một hiệu nằm ở chương 2...
Phép chia đa thức cho đơn thức, đơn thức cho đơn thức? Ví dụ? Toán 8 bài 5 [b5c1kn1]
Lý thuyết Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri...
Phép nhân đa thức với đa thức, đơn thức với đa thức? Ví dụ? Toán 8 bài 4 [b4c1kn1]
Lý thuyết Bài 4: Phép nhân đa thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri thức Tập 1. Nội...
Cộng, trừ đa thức? Cách cộng trừ hai đa thức? Ví dụ? Toán 8 bài 3 [b3c1kn1]
Lý thuyết Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri...
Đa thức, Bậc của đa thức là gì? Đa thức thu gọn là gì? Ví dụ? Toán 8 bài 2 [b2c1kn1]
Lý thuyết Bài 2: Đa thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri thức Tập 1. Nội dung về...
Đơn thức, Bậc của đơn thức là gì? Đơn thức thu gọn và Đơn thức đồng dạng là gì? Ví dụ? Toán 8 bài 1 [b1c1kn1]
Lý thuyết Bài 1: Đơn thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri thức Tập 1. Nội dung về...