Hotline 0939 629 809

Lý Thuyết Toán 6 Chân trời Sáng tạo tập 1

Khái niệm biểu đồ tranh là gì, cách đọc cách vẽ biểu đồ tranh? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 4 Bài 3
Lý thuyết Bài 3: Biểu đồ tranh chương 4 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về:...
Khái niệm bảng dữ liệu ban đầu, bảng thống kê là gì, Biểu diễn dữ liêu trên bảng? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 4 Bài 2
Lý thuyết Bài 2: Biểu diễn dữ liêu trên bảng chương 4 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Hình Chữ Nhật, Hình Thoi, Hình Bình Hành, Hình Thang cân: Tính chất và cách vẽ? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 3 Bài 2
Lý thuyết Bài 2: Hình Chữ Nhật, Hình Thoi, Hình Bình Hành, Hình Thang cân chương 3 SGK Toán 6 Chân...
Hình vuông, Tam giác đều, Lục giác đều: Khái niệm, tính chất và cách vẽ? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 3 Bài 1
Lý thuyết Bài 1: Hình vuông, Tam giác đều, Lục giác đều chương 3 SGK Toán 6 Chân trời sáng...
Ước và Bội của số nguyên, cách nhân chia hai số nguyên cùng dấu khác dấu? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 2 Bài 4
Lý thuyết Bài 4: Phép nhân và chia trừ 2 số nguyên chương 2 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập...
Cách cộng trừ hai số nguyên cùng dấu, khác dấu, quy tắc dấu ngoặc? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 2 Bài 3
Lý thuyết Bài 3: Phép cộng và phép trừ 2 số nguyên chương 2 SGK Toán 6 Chân trời sáng...
Cách so sánh hai số nguyên, Thứ tự trong tập số nguyên? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 2 Bài 2
Lý thuyết Bài 2: Thứ tự trong tập số nguyên chương 2 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Khái niệm số nguyên âm, số đối của 1 số nguyên, cách biểu diễn số nguyên trên trục số? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 2 Bài 1
Lý thuyết Bài 1: Số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên chương 2 SGK Toán 6 Chân trời sáng...
Cách tìm bội chung nhỏ nhất, khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất và ứng dụng? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 13
Lý thuyết Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập...
Cách tìm ước chung lớn nhất, khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất và ứng dụng? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 12
Lý thuyết Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập...
Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, khái niệm Số nguyên tố, Hợp số là gì? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 10
Lý thuyết Bài 10: Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố chương 1...
Khái niệm Ước và Bội là gì, Cách tìm Ước và Bội của một số? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 9
Lý thuyết Bài 9: Ước và Bội chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về:...
Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 8
Lý thuyết Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 7
Lý thuyết Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1....
Tính chất chia hết của một tổng, chia hết, chia có dư? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 6
Lý thuyết Bài 6: Chia hết, chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng chương 1 SGK Toán 6...
Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc, không chứa dấu ngoặc? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 5
Lý thuyết Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập...
Luỹ thừa với số mũ tự nhiên: Cách nhân chia hai luỹ thừa cùng cơ số? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 4
Lý thuyết Bài 4: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập...
Tập hợp N, N* thứ tự trong tập hợp số tự nhiên cách ghi hệ thập phân, hệ la mã? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 2
Lý thuyết Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng...
Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên: Phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 3
Lý thuyết Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng...