Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ: Cation, Anion và chất khí - Hóa 12 bài 42
Bài viết nhằm cùng cố kiến thức, kỹ năng nhận biết một số ion trong dung dịch và chất khí.
Vai trò Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế: Năng lượng, nhiên liệu và Vật liệu - Hóa 12 bài 43
Như đã biết, mọi hoạt động cảu con người đều cần năng lượng, nhu cầu năng lượng của...
Giải bài 5 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:...
Giải bài 4 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:...
Giải bài 3 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:...
Giải bài 2 trang 76 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?...
Bài tập luyện tập về Polime và vật liệu Polime - Hóa 12 bài 15
Khái niệm, tính chất vật lý, tính chất hóa học về Polime hay khái niệm về các vật liệu...
Giải bài 5 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Khi cho 0,01 mol α-amino axit A tác dụng với 80 ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó đem cô cạn thì được...
Giải bài 4 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:...
Giải bài 3 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH...
Giải bài 2 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?...
Giải bài 5 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân
Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện...
Giải bài 4 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân
Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3,Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc)...
Giải bài 3 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân
Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này...
Giải bài 2 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân
Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng phương pháp thích hợp....
Giải bài 5 trang 73 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su
Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên...
Giải bài 4 trang 72 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su
Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp: a) PVC, poli(vinyl axetat)...
Giải bài 3 trang 72 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su
Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.
Giải bài 6 trang 73 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su
Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem có bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đi sunfua...
Cách điều chế kim loại và bài tập về điều chế kim loại - hoá 12 bài 21
Như các em đã biết kim loại đóng vai trò quan trọng trong đời sống thức tế, các nguyên tố kim...
Bài tập luyện tập Amin, Amino axit và Protein có đáp lời giải - Hóa 12 bài 12
Trong nội dung bài viết trước, các em đã biết cấu tạo và tính chất vật lý, tính chất hóa...
Giải bài 6 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O...
Giải bài 5 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:...
Giải bài 4 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Từ một tấn bột sắn chứa 20% tạp chất trơ, có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo,...
Giải bài 3 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:...
Giải bài 1 trang 36 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào...
Giải bài 2 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ...
Bài tập luyện tập tính chất cấu tạo các loại CacboHidrat điển hình - Hóa 12 bài 7
Ở các bài học trước các em đã học về tính chất hóa học, tính chất vật lý, cách điều...
Giải bài 4 trang 16 SGK Hoá 12: Xà phòng, chất tẩy rửa tổng hợp, khái niệm, cách sản xuất, tác dụng
Nêu những ưu điểm và hạn chế của việc dùng xà phòng so với dùng hóa chất giặt rửa tổng...