Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Bài tập luyện tập Điều chế kim loại và Sự ăn mòn Kim loại - Hóa 12 bài 23
Điều chế kim loại, Sự ăn mòn kim loại và một số bài tập cơ bản là nội dung ở các bài...
Bài tập luyện tập về Đồng, Crom, hợp chất của Đồng và Crom - Hóa 12 bài 38
Ở các bài học trước các em đã được học về tính chất hóa học của Đồng (Cu), Crom (Cr)...
Bài tập luyện tập về Sắt Fe và hợp chất của Sắt (II) Sắt (III) - Hóa 12 bài 37
Ở những bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của Sắt Fe và các hợp chất của...
Bài tập luyện tập tính chất hóa học của Nhôm và hợp chất của nhôm - Hóa 12 bài 29
Ở các bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của nhôm Al và các hợp chất quan...
Bài tập luyện tập tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất - Hóa 12 bài 28
Ở các bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ cùng...