Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ: Cation, Anion và chất khí - Hóa 12 bài 42
Bài viết nhằm cùng cố kiến thức, kỹ năng nhận biết một số ion trong dung dịch và chất khí.
Vai trò Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế: Năng lượng, nhiên liệu và Vật liệu - Hóa 12 bài 43
Như đã biết, mọi hoạt động cảu con người đều cần năng lượng, nhu cầu năng lượng của...
Giải bài 5 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:...
Giải bài 4 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:...
Giải bài 3 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:...
Giải bài 2 trang 76 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?...
Bài tập luyện tập về Polime và vật liệu Polime - Hóa 12 bài 15
Khái niệm, tính chất vật lý, tính chất hóa học về Polime hay khái niệm về các vật liệu...
Giải bài 5 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Khi cho 0,01 mol α-amino axit A tác dụng với 80 ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó đem cô cạn thì được...
Giải bài 4 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:...
Giải bài 3 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH...
Giải bài 2 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?...