Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 2 trang 64 SGK Hoá 12
Trong số các polime sau, chất nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?...
Giải bài 1 trang 64 SGK Hoá 12
Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6; polibutadien....
Giải bài 6 trang 48 SGK Hoá 12
Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A...
Giải bài 5 trang 48 SGK Hoá 12
Viết phương trình hóa học phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:...
Giải bài 4 trang 48 SGK Hoá 12
Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với NaOH, H2SO4; CH3OH...
Giải bài 3 trang 48 SGK Hoá 12
Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N là 40,45%; 7,86%; 15,73%, còn lại là...
Giải bài 2 trang 48 SGK Hoá 12
 Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3[CH2]3NH2...
Giải bài 1 trang 48 SGK Hoá 12
Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?...
Amino Axit tính chất hoá học, công thức cấu tạo và bài tập về Amino Axit - hoá 12 bài 10
Amino axit là hợp chất hữu cơ có 2 nhóm chức đó là nhóm amino -NH2 và nhóm cacboxyl -COOH vì vậy...
Giải bài 6 trang 44 SGK Hoá 12
a) Tính thể tích nước brom 3% (D=1,3g/ml) cần để điều chế 4,4 gam tribromanilin....
Giải bài 5 trang 44 SGK Hoá 12
Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:...
Giải bài 4 trang 44 SGK Hoá 12
Trình bày phương pháp hóa học hãy tách riêng từng chát trong mỗi hỗn hợp sau đây...