Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 2 trang 64 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Polime
Trong số các polime sau, chất nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?...
Giải bài 1 trang 64 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Polime
Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6; polibutadien....
Giải bài 6 trang 55 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Peptit và Protein
Khi thủy phân 500 gam protein A thu được 170 gam alanin. Tính số mol alanin trong A...
Giải bài 5 trang 55 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Peptit và Protein
Xác định phân tử khối gần của một hemoglobin (huyết cầu tố ) chứa 0,4% Fe...
Giải bài 4 trang 55 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Peptit và Protein
Phân biệt các khái niệm: a) Peptit và protein...
Giải bài 3 trang 55 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Peptit và Protein
Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiều liên kết peptit trong một tripeptit?...
Giải bài 2 trang 55 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Peptit và Protein
Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozo, glixerol, etanol, và lòng trắng...
Giải bài 1 trang 55 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Peptit và Protein
Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?...
Giải bài 6 trang 48 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amino Axit
Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A...
Giải bài 5 trang 48 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amino Axit
Viết phương trình hóa học phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:...
Giải bài 4 trang 48 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amino Axit
Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với NaOH, H2SO4; CH3OH...
Giải bài 3 trang 48 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amino Axit
Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N là 40,45%; 7,86%; 15,73%, còn lại là...
Giải bài 2 trang 48 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amino Axit
 Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3[CH2]3NH2...
Giải bài 1 trang 48 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amino Axit
Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?...
Giải bài 6 trang 44 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amin
a) Tính thể tích nước brom 3% (D=1,3g/ml) cần để điều chế 4,4 gam tribromanilin....
Giải bài 5 trang 44 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amin
Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:...
Giải bài 4 trang 44 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amin
Trình bày phương pháp hóa học hãy tách riêng từng chát trong mỗi hỗn hợp sau đây...
Giải bài 3 trang 44 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amin
Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc từng amin có công thức phân tử sau:...
Giải bài 2 trang 44 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amin
Có thể nhận biết lọ đựng CH3NH2 bằng cách nào sau đây?...
Giải bài 1 trang 44 SGK Hoá 12: Tính chất hoá học của Amin
Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin, amoniac. Thứ tự tăng dần tính bazơ được xếp theo...
Giải bài 5 trang 12 SGK Hoá 12: Khái niệm Lipit, chất béo, tính chất hoá học của Chất béo
Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1...
Giải bài 4 trang 11 SGK Hoá 12: Khái niệm Lipit, chất béo, tính chất hoá học của Chất béo
Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng trung hòa lượng axit tự...
Giải bài 3 trang 11 SGK Hoá 12: Khái niệm Lipit, chất béo, tính chất hoá học của Chất béo
Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH...
Giải bài 2 trang 11 SGK Hoá 12: Khái niệm Lipit, chất béo, tính chất hoá học của Chất béo
Phát biểu nào sau đây là không đúng?  A. Chất béo không tan trong nước....
Giải bài 1 trang 11 SGK Hoá 12: Khái niệm Lipit, chất béo, tính chất hoá học của Chất béo
Chất béo là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất...
Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Lipit (chất béo) và bài tập - hoá 12 bài 2
Chất béo có nhiều trong mỡ động vật và dầu thực vật ở dạng axit no và không no. Lipit gồm...
Giải bài 7 trang 18 SGK Hoá 12: Este và chất béo
Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam H2O...
Giải bài 5 trang 18 SGK Hoá 12: Este và chất béo
Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa...
Giải bài 6 trang 18 SGK Hoá 12: Este và chất béo
Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa...
Giải bài 4 trang 18 SGK Hoá 12: Este và chất béo
Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2...
Giải bài 8 trang 18 SGK Hoá 12: Este và chất béo
Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%....
Giải bài 1 trang 18 SGK Hoá 12: Este và chất béo
So sánh chất béo và este về: thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất?
Giải bài 2 trang 18 SGK Hoá 12: Este và chất béo
Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy...
Giải bài 3 trang 18 SGK Hoá 12: Este và chất béo
Khi thủy phân (xúc tác axit ) một este thu được glixerol và hỗn hợp các axit stearic (C17H35COOH),...