Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Tính chất hoá học của kim loại Kiềm thổ, hợp chấp của kiềm thổ và bài tập - hoá 12 bài 26
Kiềm thổ là kim loại có tính chất hoá học và vật lý gần giống với kim loại kiềm vì vậy...
Giải bài 9 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 để làm mềm nước...
Giải bài 8 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+ , 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-....
Giải bài 7 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc)....
Giải bài 6 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Khi lấy 14,25g muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của...
Giải bài 5 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Cho 2,8 g CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A....
Giải bài 4 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua....
Giải bài 3 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Cho 2,84 g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí...
Giải bài 1 trang 118 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:...
Giải bài 8 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác...
Giải bài 7 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi,...