Hotline 0939 629 809

Lý thuyết Hóa 11 Chân Trời Sáng Tạo

Alkene, alkyne là gì, tính chất vật lí, tính chất hoá học của alkene, alkyne, điều chế và ứng dụng? Hóa 11 chân trời bài 13
Lý thuyết Bài 13: Hydrocarbon không no (Alkene và Alkyne) Hóa 11 chương 4 Chân trời sáng tạo.
Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ, thuyết cấu tạo hóa học? Hoá 11 chân trời bài 11
Lý thuyết Bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ chương 3 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Cách lập Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ, Xác định phân tử khối? Hoá 11 chân trời bài 10
Lý thuyết Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ chương 3 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ? Hoá 11 chân trời bài 9
Lý thuyết Bài 9: Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ chương 3 Hoá 11 Chân trời sáng...
Đặc điểm chung, phân loại hợp chất hữu cơ, nhóm chức và phổ hồng ngoại IR? Hoá 11 chân trời bài 8
Lý thuyết Bài 8: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ chương 3 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Sulfuric acid H2SO4, ứng dụng của muối Sulfate? Hoá 11 chân trời bài 7
Lý thuyết Bài 7: Sulfuric acid và muối Sulfate chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Sulfur (S), Sulfur dioxide (SO2) và ứng dụng? Hoá 11 chân trời bài 6
Lý thuyết Bài 6: Sulfur và Sulfur dioxide chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Nitric Acid HNO3, hợp chất Oxide của Nitrogen? Hoá 11 chân trời bài 5
Lý thuyết Bài 5: Một số hợp chất với Oxygen của Nitrogen chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng...
Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Ammonia (NH3), Ammonium và ứng dụng? Hoá 11 chân trời bài 4
Lý thuyết Bài 4: Ammonia và một số hợp chất Ammonium chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Nitrogen tính chất vật lí, tính chất hoá học của Nitrogen và ứng dụng? Hoá 11 chân trời bài 3
Lý thuyết Bài 3: Đơn chất Nitrogen chương 2 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Cân bằng trong dung dịch nước, thuyết Bronsted Lowry về Acid, Base, Khái niệm pH? Hoá 11 chân trời bài 2
Lý thuyết Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước chương 1 Hoá 11 Chân trời sáng tạo.
Cân bằng hoá học là gì, hằng số cân bằng của phản ứng và sự dịch chuyển của cân bằng? Hoá 11 chân trời bài 1
Lý thuyết Bài 1: Cân bằng Hoá học, Khái niệm cân bằng hoá học chương 1 Hoá 11 Chân trời...