Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 9

Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn - Toán lớp 9
Trong tam giác vuông, ngoài định lý Pitago các em đã được giới thiệu còn nhiều hệ thức...
Saccarozơ trạng thái tự nhiên, Tính chất hóa học và Ứng dụng của Saccarozơ - Hóa 9 bài 51
Saccarozơ là loại được phổ biến có trong nhiều loại thực vật, là nguyên liêu cho công nghiệp...
Tinh bột, Xenlulozơ Tính chất hóa học, Tính chất vật lý, Ứng dụng của Tinh bột và Xenlulozơ - Hóa 9 bài 52
Tinh bột và Xenlulozơ là những gluxit quan trọng đối với đời sống của con người. Tinh bột là...
Glucozơ trạng thái tự nhiên, Tính chất hóa học và Ứng dụng của Glucozơ - Hóa 9 bài 50
Gluxit (hay cacbohiđrat) là tên gọi chung của một nhóm các hợp chất hữu cơ thiên nhiên có thông...
Liên hệ giữa Etilen rượu Etylic và axit axetic, bài tập vận dụng - hóa 9 bài 46
Từ Etilen cho ra rượu Etylic, từ Etylic cho ra axit axetic hay từ axit axetic ra etyl axetat và từ etyl...