Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Giải bài 2 trang 75 SGK Hoá 11: Hợp chất của cacbon, CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat
Có ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt...
Giải bài 1 trang 75 SGK Hoá 11: Hợp chất của cacbon, CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat
Làm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO? Viết các phương trình hóa học?
Giải bài 6 trang 75 SGK Hoá 11: Hợp chất của cacbon, CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat
Nung 52,65 g CaCO3 ở 100oC và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch...
Giải bài 3 trang 70 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học, tính chất vật lí của Cacbon (C), điều chế và ứng dụng Cacbon
Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?...
Giải bài 2 trang 70 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học, tính chất vật lí của Cacbon (C), điều chế và ứng dụng Cacbon
Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?...
Giải bài 1 trang 70 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học, tính chất vật lí của Cacbon (C), điều chế và ứng dụng Cacbon
Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị?
Giải bài 4 trang 58 SGK Hoá 11: Phân bón hoá học, phân đạm, phân lân, phân kali, phân vi lượng
Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4....
Giải bài 5 trang 70 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học, tính chất vật lí của Cacbon (C), điều chế và ứng dụng Cacbon
Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được...
Giải bài 3 trang 105 SGK Hoá 11: Phản ứng hữu cơ, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:...