Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Giải bài 7 trang 23 SGK Hoá 11
Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion...
Giải bài 1 trang 22 SGK Hoá 11
Viết phương trình điện li của các chất sau:...
Bài tập luyện tập Axit, Bazơ, Muối và phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa 11 bài 5
Ở các bài học trước các em đã tìm hiểu về axit, bazơ, muối, chất điện li mạnh, chất...
Giải bài 7 trang 20 SGK Hoá 11
Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn...
Giải bài 6 trang 20 SGK Hoá 11
Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3?...
Giải bài 5 trang 20 SGK Hoá 11
Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng...
Giải bài 4 trang 20 SGK Hoá 11
Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:...
Giải bài 3 trang 20 SGK Hoá 11
bản chất của phản ứng trong dung dich điện li là phản ứng giữa các ion?...
Giải bài 2 trang 20 SGK Hoá 11
Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng với muối...
Giải bài 1 trang 20 SGK Hoá 11
Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là gì?...
Điều kiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly - hoá 11 bài 4
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly là một trong những phản ứng mà các em gặp...
Giải bài 5 trang 31 SGK Hoá 11
Cần bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac? Biết rằng...