Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Tính chất hoá học của cacbon oxit (CO), cacbon dioxit (CO2) muối cabonnat và bài tập - hoá 11 bài 16
Các bon oxit (CO), các bon dioxit (CO2) muối các bon nát là các hợp chất quan trọng của các bon mà...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Amoniac NH3, Muối Amoni - hoá 11 bài 8
Amoniac NH3 là chất khí không màu, mùi khai và xốc được ứng dụng làm chất gây lạnh trong...
Bài tập về sự điện li của nước, PH và cách giải - Hóa 11 chuyên đề
Như các em đã biết nước là chất điện li rất yếu, và dựa vào độ PH của [H+] và [OH-]...
Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu - hoá lớp 11
Ở các lớp học trước các em đã được học về tính chất hoá học của Axit, bazo và muối,...
Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của AnKan và bài tập - hóa 11 bài 25
AnKan là hidrocacbon no trong phân tử chỉ có liên kết đơn C-C hoặc C-H, ankan được ứng dụng...