Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Bài tập luyện tập Anken và Ankadien - Hóa 11 bài 31
Nội dung bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về tính chất hóa học tính chất vật lý, cách...
Bài tập luyện tập Ankan và XicloAnkan - Hóa 11 bài 27
Về tính chất hóa học, tính chất vật lý, công thức cấu tạo và ứng dụng của Ankan, Xicloankan...
Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon tính chất hóa học, tính chất vật lý của dẫn xuất Halogen - Hóa 11 bài 39
Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như: dùng làm monome tổng...
Bài tập luyện tập tìm Công thức phân tử, Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ - Hóa 11 bài 24
Qua những bài học trước, các em đã biết, đối với hợp chất hữu cơ tuy cùng công thức phân...
XicloAnkan tính chất hóa học cấu tạo phân tử của XICLOANKAN và Bài tập - Hóa 11 bài 26
Như các em đã biết, Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn....