Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 11

Giải bài 9 trang 187 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Cho 3,70gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra...
Giải bài 8 trang 187 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Cho ancol CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-OH; Tên gọi nào dưới đấy ứng với ancol trên? A. 2-metylpentan-1-ol;...
Giải bài 7 trang 187 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Từ 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0% chất xơ (Không bị biến đổi) có thể sản xuất đưuọc bao...
Giải bài 6 trang 187 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Oxi hoá hoàn toàn 0,60(g) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình...
Giải bài 5 trang 187 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Cho 12,20 gam hỗ hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na (dư) thu được 2,80 lit khí đktc...
Giải bài 4 trang 186 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất nào sau đây:...
Giải bài 3 trang 186 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất lỏng đựng trong các lọ không dán nhãn:...
Giải bài 2 trang 186 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau: A. Natri kim loại; B. CuO,...
Giải bài 1 trang 186 SGK Hoá 11: Tính chất vật lý, hoá học của Ancol, điều chế, ứng dụng
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O?...
Giải bài 7 trang 23 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion
Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion...
Giải bài 6 trang 23 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion
Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây:...
Giải bài 5 trang 23 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi:...
Giải bài 4 trang 22 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion
Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng...
Giải bài 3 trang 22 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion
Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ và OH- trong dung dịch?...
Giải bài 2 trang 22 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion
Một dung dịch có [H+] = 0,010M. Tính [OH-] và pH của dung dịch...
Giải bài 1 trang 22 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion
Viết phương trình điện li của các chất sau:...
Giải bài 7 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn...
Giải bài 6 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3?...
Giải bài 5 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng...
Giải bài 4 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:...
Giải bài 3 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
bản chất của phản ứng trong dung dich điện li là phản ứng giữa các ion?...
Giải bài 2 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng với muối...
Giải bài 1 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là gì?...
Giải bài 4 trang 7 SGK Hoá 11: Hiện tượng điện li, phân loại chất điện li mạnh, chất điện li yếu
Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây. Dung dịch chất điện li dẫn được điện là...
Giải bài 3 trang 7 SGK Hoá 11: Hiện tượng điện li, phân loại chất điện li mạnh, chất điện li yếu
Viết phương trình điện li của những chất sau: a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M;...
Giải bài 2 trang 7 SGK Hoá 11: Hiện tượng điện li, phân loại chất điện li mạnh, chất điện li yếu
Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất...
Giải bài 1 trang 7 SGK Hoá 11: Hiện tượng điện li, phân loại chất điện li mạnh, chất điện li yếu
Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được,...
Giải bài 5 trang 31 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Nitơ
Cần bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac? Biết rằng...
Giải bài 4 trang 31 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Nitơ
Nguyên tố nitơ có số oxi hoá là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5,...
Giải bài 3 trang 31 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Nitơ
a) Tìm các cặp công thức đúng của liti nitrua và nhóm nitrua: A. LiN3 và Al3N; B. Li3N và AlN; C....
Giải bài 2 trang 31 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Nitơ
Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải khí độc không?
Giải bài 1 trang 31 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học của Nitơ
Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường nitơ là một chất trơ? Ở...