Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 5 trang 73 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su
Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên...
Giải bài 4 trang 72 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su
Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp: a) PVC, poli(vinyl axetat)...
Giải bài 3 trang 72 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su
Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.
Giải bài 6 trang 73 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất, phân loại và ứng dụng của Vật liệu Polime, Chất dẻo, Tơ, Cao su
Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem có bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đi sunfua...
Cách điều chế kim loại và bài tập về điều chế kim loại - hoá 12 bài 21
Như các em đã biết kim loại đóng vai trò quan trọng trong đời sống thức tế, các nguyên tố kim...
Bài tập luyện tập Amin, Amino axit và Protein có đáp lời giải - Hóa 12 bài 12
Trong nội dung bài viết trước, các em đã biết cấu tạo và tính chất vật lý, tính chất hóa...
Giải bài 6 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O...
Giải bài 5 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:...
Giải bài 4 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat
Từ một tấn bột sắn chứa 20% tạp chất trơ, có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo,...