Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Giải bài 8 trang 129 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong thời gian 3000 giây, thu được...
Giải bài 5 trang 129 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2....
Giải bài 6 trang 129 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô...
Giải bài 4 trang 129 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Trong những chất sau, chất nào không có tính chất lưỡng tính?...
Giải bài 3 trang 128 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Phát biểu nào dưới đây là đúng: A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính....
Giải bài 2 trang 128 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Có hai lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH....
Giải bài 1 trang 128 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của Nhôm Al và hợp chất của nhôm
Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:...
Tính chất hoá học của kim loại Kiềm thổ, hợp chấp của kiềm thổ và bài tập - hoá 12 bài 26
Kiềm thổ là kim loại có tính chất hoá học và vật lý gần giống với kim loại kiềm vì vậy...
Giải bài 9 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 để làm mềm nước...
Giải bài 8 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+ , 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-....
Giải bài 7 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc)....
Giải bài 6 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Khi lấy 14,25g muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của...
Giải bài 5 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Cho 2,8 g CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A....
Giải bài 4 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua....
Giải bài 3 trang 119 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Cho 2,84 g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí...
Giải bài 1 trang 118 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ, hợp chất của kim loại kiềm thổ
Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:...
Giải bài 8 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác...
Giải bài 7 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi,...
Giải bài 6 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60 g...
Giải bài 5 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 g...
Giải bài 3 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết...
Giải bài 2 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?...
Giải bài 1 trang 111 SGK Hoá 12: Tính chất hóa học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là:...
Tính chất hoá học của kim loại kiềm, hợp chất của kim loại kiềm và bài tập - hoá 12 bài 25
Kim loại kiềm là gì? có những tính chất hoá học và tính chất vật lý nào? là câu hỏi mà...
Giải bài 3 trang 95 SGK Hoá 12: Sự ăn mòn kim loại
Nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?
Giải bài 2 trang 95 SGK Hoá 12: Sự ăn mòn kim loại
Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hóa?
Giải bài 6 trang 95 SGK Hoá 12: Sự ăn mòn kim loại
Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép...
Giải bài 5 trang 95 SGK Hoá 12: Sự ăn mòn kim loại
Cho lá Fe kim loại vào: a) Dung dịch H2SO4 loãng...
Giải bài 4 trang 95 SGK Hoá 12: Sự ăn mòn kim loại
Trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vỏ tàu được bảo vệ?...
Giải bài 1 trang 95 SGK Hoá 12: Sự ăn mòn kim loại
Ăn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra phổ biến hơn?
Hợp kim là gì? Tính chất, Cấu tạo của Hợp kim và Ứng dụng - Hóa 12 bài 19
Ở bài học trước các em đã tìm hiểu về tính chất của kim loại và dãy điện hóa của kiêm...
Giải bài 4 trang 91 SGK Hoá 12: Khái niệm, tính chất và ứng dụng của Hợp kim
Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe - Zn trong dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí...