Hotline 0939 629 809
Hệ thức Vi-et, Ứng dụng các dạng toán liên quan và Bài tập - Toán lớp 9
Là một phần kiến thức của phương trình bậc 2 một ẩn nhưng hệ thức Vi-ét được ứng dụng...
Cách giải phương trình trùng phương, phương trình tích - Toán lớp 9
Để giải phương trình bậc 4 trùng phương chúng ta có 2 phương pháp để giải, cách thứ nhất...
Cách giải phương trình bậc 2 chứa ẩn ở mẫu - Toán lớp 9
Là một trong những dạng toán giải phương trình quy về phương trình bậc hai, phương trình chứa...
Cách giải phương trình chứa dấu căn và Bài tập vận dụng - Toán lớp 9
Căn thức (căn bậc 2, căn bậc 3) là nội dung kiến thức mà các em học ở ngay chương 1 đại số...
Các dạng toán về căn bậc 2, căn bậc 3 và cách giải - toán lớp 9
Căn bậc 2 và căn bậc 3 là bài đầu tiên trong chương trình đại số toán lớp 9, đây là nội...