Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Giải bài 2 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:...
Giải bài 15 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một gương lõm có mặt cắt hình parabol như Hình 1, có tiêu điểm cách đỉnh 5cm...
Giải bài 14 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình chính tắc của parabol thỏa mãn từng điều kiện sau:...
Giải bài 13 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn của các parabol sau:...
Giải bài 12 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình chính tắc của hypebol thỏa mãn từng điều kiện sau:...
Giải bài 11 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục thực và trục ảo của các...
Giải bài 10 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình chính tắc của elip thỏa mãn từng điều kiện:...
Giải bài 9 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục lớn và trục nhỏ của các elip...
Giải bài 8 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C)...
Giải bài 7 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lập phương trình đường tròn trong các trường hợp sau:...
Giải bài 6 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
 Tìm tâm và bán kính của các đường tròn có phương trình:...
Giải bài 5 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:...