Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Giải bài 2 trang 54 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Để đạt quy tắc octet, nguyên tử của nguyên tố potassium (Z = 19) phải nhường đi...
Giải bài 1 trang 54 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí...
Giải bài 5 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Sodium oxide (Na2O) có trong thành phần thủy tinh và các sản phẩm gốm sứ...
Giải bài 4 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:...
Giải bài 3 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Potassium và magnesium là các nguyên tố thiết yếu đối với cơ thể sinh vật sống...
Giải bài 2 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Cho các ion sau: Ca2+, F-, Al3+ và N3-. Số ion có cấu hình electron của khí hiếm neon là...
Giải bài 1 trang 58 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Ion Mg2+ có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm nào?...
Giải bài 8 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Năng lượng liên kết của các hydrogen halide được liệt kê trong bảng sau:...
Giải bài 7 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Cho biết số liên kết σ và liên kết п trong phân tử acetylene (C2H2).
Giải bài 6 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Sự xen phủ giữa hai orbital p trong trường hợp nào sẽ tạo thành liên kết σ?...
Giải bài 5 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Mô tả sự tạo thành liên kết trong phân tử chlorine bằng sự xen phủ của các AO.
Giải bài 4 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trình bày sự hình thành liên kết cho – nhận trong phân tử sulfur dioxide (SO2).
Giải bài 3 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Viết công thức Lewis của các phân tử CS2, SCl2 và CCl4.
Giải bài 2 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Hydrogen sulfide (H2S) và phosphine (PH3) đều là những chất có mùi khó ngửi và rất độc....
Giải bài 1 trang 66 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trong phân tử iodine (I2), mỗi nguyên tử iodine đã góp một electron để tạo cặp electron chung...
Giải bài 5 trang 71 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Trong hai chất ammonia (NH3) và phosphine (PH3), theo em chất nào có nhiệt độ sôi và độ tan...
Giải bài 4 trang 71 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử:...
Giải bài 3 trang 71 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Khí hiếm nào dưới đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?...
Giải bài 2 trang 71 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Sự phân bố electron không đồng đều trong một nguyên tử hay một phân tử hình thành nên...
Giải bài 1 trang 71 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Hợp chất nào dưới đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử...
Giải bài 5 trang 79 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Nhiên liệu rắn dành cho tên lửa tăng tốc của tàu vũ trụ con thoi là hỗn hợp gồm ammonium...
Giải bài 4 trang 79 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế muối zinc chloride (ZnCl2) bằng một phản...
Giải bài 3 trang 79 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Có nhiều hiện tượng xảy ra xung quanh ta, em hãy nêu hai phản ứng oxi hóa - khử gắn liền với...
Giải bài 2 trang 79 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron...
Giải bài 1 trang 79 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Tính số oxi hóa của nguyên tử có đánh dấu ∗ trong các chất và ion dưới đây:...
Giải bài 4 trang 87 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Cho phương trình nhiệt hóa học sau:...
Giải bài 3 trang 87 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng sự thay đổi nhiệt độ khi dung dịch hydrochloric acid...
Giải bài 2 trang 86 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới. Kết luận nào sau đây là...
Giải bài 1 trang 86 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau:...
Giải bài 6 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Xét quá trình đốt cháy khí propane C3H8(g):...
Giải bài 5 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Khí hydrogen cháy trong không khí tạo thành nước theo phương trình hóa học sau:...
Giải bài 4 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Cho phương trình nhiệt hóa học sau:...
Giải bài 3 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Dựa vào enthalpy tạo thành ở Bảng 13.1, tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng nhiệt...
Giải bài 2 trang 92 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo
Dựa vào Bảng 13.1, tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol...