Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Bài tập luyện tập tìm Công thức phân tử, Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ - Hóa 11 bài 24
Qua những bài học trước, các em đã biết, đối với hợp chất hữu cơ tuy cùng công thức phân...
XicloAnkan tính chất hóa học cấu tạo phân tử của XICLOANKAN và Bài tập - Hóa 11 bài 26
Như các em đã biết, Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn....
Bài tập luyện tập Nitơ, hợp chất Amoniac, muối Amoni, Photpho và hợp chất của photpho - Hóa 11 bài 13
Tính chất hóa học và tính chất vật lý của Nitơ, Photpho và các hợp chất của của nitơ như...
Sự điện li của nước, nồng độ pH, Chất chỉ thị Axit Bazo và Bài tập - Hóa 11 bài 3
Trong bài học trước các em đã biết về chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước các phân...
Phản ứng hóa học hữu cơ, các loại phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng tách - Hóa 11 bài 23
Ở bài học trước các em đã biết nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học, khái niệm...