Hotline 0939 629 809

Các dạng toán phương trình lượng giác, phương pháp giải và bài tập từ cơ bản đến nâng cao - toán lớp 11

18:48:1027/08/2019

Sau khi làm quen với các hàm lượng giác thì các dạng bài tập về phương trình lượng giác chính là nội dung tiếp theo mà các em sẽ học trong chương trình toán lớp 11.

Vậy phương trình lượng giác có các dạng toán nào, phương pháp giải ra sao? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này, đồng thời vận dụng các phương pháp giải này để làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao về phương trình lượng giác.

I. Lý thuyết về Phương trình lượng giác

1. Phương trình sinx = a. (1)

° |a| > 1: Phương trình (1) vô nghiệm

° |a| ≤ 1: gọi α là một cung thỏa sinα = a, khi đó phương trình (1) có các nghiệm là:

 x = α + k2π, ()

 và x = π - α + k2π, ()

- Nếu α thỏa mãn điều kiện  và sinα = a thì ta viết α = arcsina. Khi đó các nghiệm của phương trình (1) là:

 x = arcsina + k2π, ()

 và x = π - arcsina + k2π, ()

- Phương trình sinx = sinβ0 có các nghiệm là:

 x = β0 + k3600, ()

 và x = 1800 - β0 + k3600, ()

2. Phương trình cosx = a. (2)

° |a| > 1: Phương trình (2) vô nghiệm

° |a| ≤ 1: gọi α là một cung thỏa cosα = a, khi đó phương trình (2) có các nghiệm là:

 x = ±α + k2π, ()

- Nếu α thỏa mãn điều kiện 0 ≤ α ≤ π và cosα = a thì ta viết α = arccosa. Khi đó các nghiệm của phương trình (2) là:

 x = ±arccosa + k2π, ()

- Phương trình cosx = cosβ0 có các nghiệm là:

 x = ±β0 + k3600, ()

3. Phương trình tanx = a. (3)

- Tập xác định, hay điều kiện của phương trình (3) là: 

- Nếu α thỏa mãn điều kiện  và tanα = a thì ta viết α = arctana. Khi đó nghiệm của phương trình (3) là:

 x = arctana + kπ, ()

- Phương trình tanx = tanβ0 có các nghiệm là:

 x = β0 + k1800, ()

4. Phương trình cotx = a. (4)

- Tập xác định, hay điều kiện của phương trình (3) là:

- Nếu α thỏa mãn điều kiện  và cotα = a thì ta viết α = arccota. Khi đó nghiệm của phương trình (4) là:

 x = arccota + kπ, ()

- Phương trình cotx = cotβ0 có các nghiệm là:

 x = β0 + k1800, ()

5. Phương trình bậc nhất với một hàm số lượng giác

• Dạng: asinx + b = 0; acosx + b = 0; atanx + b = 0; acotx + b = 0 (a,b ∈ R; a≠0).

• Phương pháp giải:

- Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: 

• Dạng tổng quát: asin[f(x)] + b = 0 ; acos[f(x)]  + b = 0; atan[f(x)]  + b = 0; acot[f(x)]  + b = 0 (a,b ∈ R; a≠0).

6. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

Dạng: asin2x + bsinx + c = 0; (a,b ∈ R; a≠0).

• Phương pháp giải:

- Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai đối với t, ví dụ:

 Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

 Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta có phương trình at2 + bt + c = 0.

* Lưu ý: Khi đặt t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải có điều kiện: -1≤t≤1

• Dạng tổng quát: asin2[f(x)] + bsin[f(x)] + c = 0; (a,b ∈ R; a≠0). (các hàm cos, tan, cot tương tự).

7. Phương trình dạng asinx + bcosx = c (a≠0,b≠0).

• Phương pháp giải:

 ◊ Cách 1: Chia hai vế phương trình cho , ta được:

 

 - Nếu  thì phương trình vô nghiệm

 - Nếu  thì đặt 

 (hoặc )

- Đưa PT về dạng:  (hoặc ).

 ◊ Cách 2: Sử dụng công thức sinx và cosx theo ;

 

 - Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 đối với t.

* Lưu ý: PT asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) có nghiệm khi c2 ≤ a2 + b2

• Dạng tổng quát của PT là:asin[f(x)] + bcos[f(x)] = c, (a≠0,b≠0).

II. Các dạng toán về Phương trình lượng giác và phương pháp giải

° Dạng 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng các công thức nghiệm tương ứng với mỗi phương trình.

* Ví dụ 1 (Bài 1 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11): Giải các phương trình sau:

a)     b)

b)

d)

* Lời giải bài 1 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11:

a)  

 

b) 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

   

* Ví dụ 2: Giải các phương trình sau:

 a)

 b)

 c)

 d)

° Lời giải:

a) 

  

b) 

   

c) 

  

d) 

  

° Dạng 2: Giải một số phương trình lượng giác đưa được về dạng PT lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng các công thức biến đổi để đưa về phương trình lượng giác đã cho về phương trình cơ bản như Dạng 1.

* Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:

a) 

b) 

c) 

d) 

° Lời giải:

a)  

   

+ Với   hoặc 

+ Với   hoặc 

b)  

  

c) 

  

 

 

 

d)

  

  hoặc 

 

* Lưu ý: Bài toán trên vận dụng công thức:

 

 

* Ví dụ 2: Giải các phương trình sau:

a) 

b)

° Lời giải:

a) 

 

  

  hoặc  với 

b)

  

  

 

  hoặc  với 

* Lưu ý: Bài toán vận dụng công thức biến đổi tích thành tổng:

 

 

 

* Ví dụ 3: Giải các phương trình sau:

a)1 + 2cosx + cos2x = 0

b)cosx + cos2x + cos3x = 0

c)sinx + sin2x + sin3x + sin4x = 0

d)sin2x + sin22x = sin23x

° Lời giải:

a)

  

  

b)

  

   

c)

 

 

 

  hoặc 

  hoặc 

  hoặc  hoặc 

  hoặc  hoặc  với 

d)

 

 

 

 

 

 

  

  hoặc  hoặc 

* Lưu ý: Bài toán trên có vận dụng công thức biến đổi tổng thành tích và công thức nhân đôi:

 

 

 

 

 

  

° Dạng 3: Phương trình bậc nhất có một hàm số lượng giác

* Phương pháp

- Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: 

* Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:

a) 

b) 

° Lời giải:

a)  

  

+ Với 

+ Với 

b)

 

 

 

  hoặc 

+ Với  

+ Với : vô nghiệm.

° Dạng 4: Phương trình bậc hai có một hàm số lượng giác

* Phương pháp

♦ Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai đối với t, ví dụ:

 + Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

 + Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta có phương trình at2 + bt + c = 0.

* Lưu ý: Khi đặt t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải có điều kiện: -1≤t≤1

* Ví dụ 1: Giải các phương trình sau

a) 

b) 

° Lời giải:

a) 

- Đặt  ta có: 2t2 - 3t + 1 = 0

 ⇔ t = 1 hoặc t = 1/2.

+ Với t = 1: sinx = 1 

+ Với t=1/2:  

  hoặc 

b) 

 

+ Đặt  ta có: -4t2 + 4t + 3 = 0

 ⇔ t = 3/2 hoặc t = -1/2.

+ t = 3/2 >1 nên loại

 

  hoặc 

* Chú ý: Đối với phương trình dạng: asin2x + bsinx.cosx + c.cos2x = 0, (a,b,c≠0). Phương pháp giải như sau:

 - Ta có: cosx = 0 không phải là nghiệm của phương trình vì a≠0,

 Chia 2 vế cho cos2x, ta có:atan2x + btanx + c = 0 (được PT bậc 2 với tanx)

 - Nếu phương trình dạng: asin2x + bsinx.cosx + c.cos2x = d thì ta thay d = d.sin2x + d.cos2x, và rút gọn đưa về dạng trên.

° Dạng 5: Phương trình dạng: asinx + bcosx = c (a,b≠0).

* Phương pháp

◊ Cách 1: Chia hai vế phương trình cho , ta được:

 

 - Nếu  thì phương trình vô nghiệm

 - Nếu  thì đặt 

 (hoặc )

- Đưa PT về dạng:  (hoặc ).

 ◊ Cách 2: Sử dụng công thức sinx và cosx theo ;

 

 - Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 đối với t.

* Lưu ý: PT: asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) có nghiệm khi c2 ≤ a2 + b2

• Dạng tổng quát của PT là:asin[f(x)] + bcos[f(x)] = c, (a≠0,b≠0).

* Ví dụ: Giải các phương trình sau:

a) 

b)

° Lời giải:

a) 

+ Ta có:  khi đó:

  

+ Đặt  ta có: cosφ.sinx + sinφ.cosx = 1.

   

b) 

  

 

  hoặc 

  hoặc 

* Lưu ý: Bài toán vận dụng công thức:

  

 

° Dạng 6: Phương trình đối xứng với sinx và cosx

 a(sinx + cosx) + bsinx.cosx + c = 0 (a,b≠0).

* Phương pháp

- Đặt t = sinx + cosx, khi đó:  thay vào phương trình ta được:

 bt2 + 2at + 2c - b = 0 (*)

- Lưu ý:  nên điều kiện của t là: 

- Do đó sau khi tìm được nghiệm của PT (*) cần kiểm tra (đối chiếu) lại điều kiện của t.

- Phương trình dạng: a(sinx - cosx) + bsinx.cosx + c = 0 không phải là PT dạng đối xứng nhưng cũng có thể giải bằng cách tương tự:

 Đặt t = sinx - cosx;  

* Ví dụ: Giải các phương trình sau:

a) 2(sinx + cosx) - 4sinx.cosx - 1 = 0

b) sin2x - 12(sinx + cosx) + 12 = 0

° Lời giải:

a) 2(sinx + cosx) - 4sinx.cosx - 1 = 0

+ Đặt t = sinx + cosx, , khi đó:   thay vào phương trình ta được:

  

  hoặc 

+ Với  

  

 

+ Tương tự, với 

 b) sin2x - 12(sinx + cosx) + 12 = 0

 

 

Đặt t = sinx + cosx, khi đó:   thay vào phương trình ta được:

   

+ Với t=1 

 

  hoặc 

 hoặc 

+ Với : loại

III. Bài tập về các dạng toán Phương trình lượng giác

Bài 2 (trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11): Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin 3x và y = sin x bằng nhau?

° Lời giải bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11:

- Ta có: 

  

 

- Vậy với   thì 

* Bài 3 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

° Lời giải bài 3 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11:

a) 

  

- Kết luận: PT có nghiệm

b) cos3x = cos12º

⇔ 3x = ±12º + k.360º , k ∈ Z

⇔ x = ±4º + k.120º , k ∈ Z

- Kết luận: PT có nghiệm x = ±4º + k.120º , k ∈ Z

c) 

  

  hoặc 

  hoặc 

  hoặc 

d) 

  hoặc 

  hoặc 

  hoặc 

Bài 4 (trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11): Giải phương trình 

° Lời giải bài 3 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11:

- Điều kiện: sin2x≠1

- Ta có:  

  

 

+ Đến đây ta cần đối chiếu với điều kiện:

- Xét k lẻ tức là: k = 2n + 1

 

(thỏa điều kiện)

- Xét k chẵn tức là: k = 2n

 (không thỏa ĐK)

- Kết luận: Vậy PT có họ nghiệm là 

Bài 1 (trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11): Giải phương trình:  sin2x – sinx = 0 

° Lời giải bài 1 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11:

- Ta có: sin2x – sinx = 0

 

  

  hoặc 

- Kết luận: PT có tập nghiệm 

* Bài 2 (trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11): Giải các phương trình sau:

a) 2cos2x – 3cosx + 1 = 0

b) 2sin2x + .sin4x = 0

° Lời giải bài 2 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11:

a) 2cos2x – 3cosx + 1 = 0  (1)

- Đặt t = cosx, điều kiện: –1 ≤ t ≤ 1, khi đó PT (1) trở thành: 2t2 – 3t + 1 = 0

  hoặc  (thỏa mãn ĐK).

+ Với t = 1 ⇒ cosx = 1 ⇔ x = k2π, (k ∈ Z)

+ Với   

- Kết luận: PT có nghiệm là ,

Hy vọng với bài viết hệ thống về các dạng toán phương trình lượng giác và phương pháp giải cùng các bài tập vận dụng từ cơ bản đến nâng cao ở trên giúp ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
...
Lâm Trần
E thác mắc tại sao dạng 4 câu b -4cos^2x + 3cosx + 3 =0 Đặt t thay vào lại ra -4t + 4t +3 =0 mà không phải là -4t +3t + 3=0
Trả lời -
15/07/2020 - 07:12
...
Admin
Chỗ đó Ad đã điều chỉnh lại rồi em nhé, sửa lại chỗ đề bài, cám ơn em phát hiện lỗi. Chúc em học tốt!
16/07/2020 - 08:31
captcha
...
nguyen
Cho em xin file vs
Trả lời -
06/07/2020 - 22:44
...
Admin
Nội dung này tạm thời em chịu khó xem trên website nha, chúc em học tốt!
08/07/2020 - 11:10
captcha
...
Huynh
Cho em hỏi pt lượng giác lên lớp 12 cần học dạng nào ạ
Trả lời -
04/07/2020 - 21:55
captcha
...
thắng
hay ad ơi
Trả lời -
04/06/2020 - 09:38
captcha
...
Hưng
e xin file ạ
Trả lời -
19/05/2020 - 20:37
captcha
...
Hải Long
Dạng 2 khó hiểu quá nhất là mấy con ví dụ 3 . Mong giải chi tiết hơn thì tốt biết mấy
Trả lời -
04/05/2020 - 13:27
...
Admin
Ở ví dụ 3, em vận dụng công thức biến đổi tổng thành tích rồi đặt nhân tử chung để đưa về dạng tích các phương trình đơn giản nha em,
06/05/2020 - 10:43
captcha
...
nguyễn xuân thủy
hay
Trả lời -
31/03/2020 - 19:46
...
Admin
Chúc em học tốt và thường xuyên ghé HayHocHoi nhé !
02/04/2020 - 14:13
captcha
...
HUY NGUYỄN
Dạng 1 phần c vd 2 hình như kết quả cuối cùng sai chỗ chia cho -3 thì phải là -(kπ/3) chứ
Trả lời -
21/12/2019 - 07:07
...
Admin
Chào em, theo thông thường thì em để dấu trừ là đúng (tuy nhiên ở các bài toán lượng giác k thuộc Z tức là k=-1;hoặc k=1 nên chỗ tập nghiệm -kpi hay +kpi là tương đương nhau em nhé). Tóm lại ở câu c ví dụ 2 em để -(kπ/3) hay +(kπ/3) đều là tập nghiệm đúng.
23/12/2019 - 09:37
captcha
...
Mai Thị Thơm
vì em xem các bài tập trên nhưng vẫn chưa hiểu cách làm bài tập của mình ad giúp em giải toán được không ạ giải phương trình cos(x-1)=sinx
Trả lời -
16/11/2019 - 12:45
...
Admin
Chào em, các bước đều vận dụng tính chất của các hàm lượng giác em ạ, toán về lượng giác yêu cầu mình nắm được các công thức để vận dụng biến đổi linh hoạt, em có thể hỏi chi tiết 1 bài để Thầy hướng dẫn em cụ thể nhé (vận dụng công thức nào để được phép biến đổi đó). Ví dụ: cos(x-1)=sinx, đưa về cùng hàm, để đưa về cùng dạng hàm sin thì cần công thức biến đổi cung phụ nhau: sin(pi/2 - (x-1)) = cos(x-1) như vậy ta có: cos(x-1)=sinx <=> sin(pi/2 - (x-1)) = sinx , như vậy vận dụng cách giải hàm sinx, ta được: pi/2 - (x-1) = x + k2pi hoặc pi/2 - (x-1) = pi - x + k2pi , em chuyển vế để tính x nhé.
18/11/2019 - 16:00
captcha
...
Nguyễn Bảo Nhân
Cho e hỏi làm sao để xét sự biến thiên của hàm số lượng giác trên 1 khoảng ạ ví dụ : Xét sự biến thiên của y = 2sin x +1 trên (2019pi ; 2020pi)
Trả lời -
22/10/2019 - 21:34
...
Admin
Chào em, em cần vẽ đường tròn để dễ hình dung, hàm sin và cos là hàm tuần hoàn, (để ý k2pi là quay về góc 0 độ) xét đoạn (2019pi, 2020) pi cũng giống như em xét đoạn (pi;2pi) nha.
25/10/2019 - 09:32
captcha
Xem thêm bình luận
10 trong số 12