Hotline 0939 629 809

Môn Toán 6

Giải bài 1 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tìm các số thích hợp ở [?] :...
Giải bài 6 trang 17 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Sử dụng máy tính cầm tay...
Giải bài 4 trang 17 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho bảng giờ tàu HP1 Hà Nội – Hải Phòng tháng 10 năm 2020 như sau:...
Giải bài 3 trang 16, 17 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Có thể tính nhẩm hiệu bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp...
Giải bài 2 trang 16 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Có thể tính nhẩm tổng bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác...
Giải bài 7 trang 13 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho:...
Giải bài 6 trang 13 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau:...
Giải bài 5 trang 13 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
 Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: 12 059 369, 9 909 820, 12 058 967, 12 059 305...
Giải bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Đọc các số La Mã sau: IV, VIII, XI, XXIII, XXIV, XXVII...
Giải bài 2 trang 13 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Đọc và viết: a) Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau;...
Giải bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Xác định số tự nhiên ở [?] , biết a, b, c là các chữ số, a ≠ 0...