Hotline 0939 629 809

Môn Toán 6

Giải Bài tập Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Bài viết tổng hợp lời giải bài tập trong nội dung sách giáo khoa toán 6 tập 2 sách chân trời...
Giải Bài tập Toán 6 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bài viết tổng hợp lời giải bài tập trong nội dung sách giáo khoa toán 6 tập 1 sách chân trời...
Giải bài 4 trang 34 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?...
Giải bài 4 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan....
Giải bài 6 trang 54 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Tìm số đối của các số nguyên sau:...
Giải bài 5 trang 54 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị...
Giải bài 4 trang 53 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Vẽ một đoạn trục số từ - 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:...
Giải bài 3 trang 53 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:...
Giải bài 1 trang 53 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:...
Giải bài 2 trang 25 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết những tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 2, chia...
Giải bài 3 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Sử dụng máy tính cầm tay tính:...