Hotline 0939 629 809

Môn Toán 6

Giải bài 5 trang 39 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Chị Lan có ba đoạn dây ruy băng màu khác nhau với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm...
Giải bài 3 trang 39 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nêu nhận xét...
Giải bài 1 trang 38 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...
Giải bài 8 trang 34 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bình dùng một khay hình vuông cạnh 60 cm để xếp bánh chưng...
Giải bài 7 trang 34 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho số a = 23.32.7 Trong các số 4, 7, 9, 21, 24, 34, 49 số nào...
Giải bài 6 trang 34 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số....
Giải bài 5 trang 34 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số chia hết cho các số nguyên...
Giải bài 2 trang 33 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Lớp của bạn Hoàng có 37 học sinh. Trong một lần thi đồng diễn thể dục, các bạn lớp Hoàng...