Hotline 0939 629 809

Giải bài 7 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

08:24:1427/09/2022

Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn...

Bài 7 trang 20 SGK Hóa 11: Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho phản ứng sau:

a) Tạo thành chất kết tủa

b) Tạo thành chất điện li yếu

c) Tạo thành chất khí

Giải Bài 7 trang 20 SGK Hóa 11: 

a) Tạo thành chất kết tủa:

  1)  AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

  Ag+ + Cl- → AgCl↓

  2) K2SO4 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaSO4

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  3) Na2CO3 + MgCl2 → 2NaCl + MgCO3

   Mg2+ + CO32- → MgCO3

b) Tạo thành chất điện li yếu:

  1) 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

   CH3COO- + H+ → CH3COOH

  2) NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

   H+ + OH- → H2O

  3) NaF + HCl NaCl + HF

   H+ + F- → HF

c) Tạo thành chất khí:

  1/ FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

   FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

  2/ K2SO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + SO2

   2H+ + SO32- → H2O + SO2

  3) NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3↑ + H2O

   NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan