Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat

14:19:5227/10/2022

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:...

Bài 5 trang 37 SGK Hóa 12: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c) 1kg saccarozơ.

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Giải bài 5 trang 37 SGK Hóa 12:

a) Khối lượng của tinh bộ là m(tinh bột) = 1.80/100 = 0,8(kg).

 (C6H10O5)n + nH2 nC6H12O6

 162n                             180n

 0,8 kg                           x?

→ Khối lượng glucozo sinh ra là: 

 

hayhochoi vn

b) Khối lượng của xenlulozo là mxenlulozo = 1.50/100 = 0,5(kg).

 (C6H10O5)n + nH2 nC6H12O6

 162n                             180n

 0,5 kg                           y?

→ Khối lượng glucozo sinh ra là: 

 

c) 1kg saccarozo

 C12H22O11 + H2 C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 (fructozo)

  342                             180

 1 kg                               z ?

→ Khối lượng glucozo sinh ra là: 

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan