Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 37 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat

14:14:5827/10/2022

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:...

Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a) Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

b) Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

c) Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa 12:

a) Phương pháp hóa học phân biệt Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b) Phương pháp hóa học phân biệt Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

 C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 C5H11O5COONH4 + 2Ag↓trắng + 2NH4NO3

- Hai mẫu thử còn lại ta đun nóng với xúc tác H+, sau đó đem sản phẩm cho phản ứng với AgNO3/NH3. Nếu mẫu thử nào có kết tủa trắng là saccarozo.

 C12H22O11 + H2 C6H12O6 + C6H12O6 

 Saccarozơ                    Glucozơ       Fructozơ

 C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

→ Còn lại là Glixerol.

hayhochoi vn

c) Phương pháp hóa học phân biệt Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

- Trước tiên, trích mẫu thử, chọn thuốc thử: I2 và dd AgNO3/NH3

- Ta cho iốt I2 vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào dung dịch chuyển sang màu xanh tím là hồ tinh bột.

- Tiếp theo, cho dung dịch AgNO3/NH3 vào hai mẫu thử còn lại mẫu thử nào có kết tủa trắng là andehit axetic.

- Phương trình hóa học:

 CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan