Hotline 0939 629 809

Giải Toán 8 SGK Chân trời Sáng tạo tập 1

Giải bài 4 trang 113 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Một số công ty sản xuất đồng hồ đeo tay quảng cáo rằng đồng hồ của họ chống thấm...
Giải bài 3 trang 112 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Đọc biểu đồ biểu diễn số máy cày có trong năm xã sau đây và trả lời các câu hỏi bên...
Giải bài 2 trang 112 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát biểu đồ tỉ lệ phần trăm số xe đạp một cửa hàng đã bán được theo màu sơn trong...
Giải bài 1 trang 112 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy phân tích bảng thống kê sau để tìm:...
Giải bài 6 trang 108 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Số liệu về số lớp học cấp trung học cơ sở của 5 tỉnh Tây Nguyên tính đến ngày 30/9/2021...
Giải bài 5 trang 107 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cùng với các bạn trong tổ thảo luận để tìm ra thêm ba tình huống có thể thu thập được dữ...
Giải bài 4 trang 107 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Thu thập bốn loại biểu đồ khác nhau đã được xuất bản và trưng bày trong lớp của em...
Giải bài 3 trang 107 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bảng điều tra sau đây cho biết sự yêu thích của 50 khán giả đối với 6 chương trình truyền...
Giải bài 2 trang 106 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Một giáo viên dạy Giáo dục thể chất đã thống kê thời gian chạy 100 m (tính theo giây) của 20...
Giải bài 1 trang 106 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Kết quả học tập học kì 1 của học sinh lớp 8A và 8B được ghi lại trong bảng sau:..
Giải bài 5 trang 97 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Thông tin về 5 bạn học sinh của trường Trung học sơ sở Kết Đoàn tham gia Hội khoẻ Phù...
Giải bài 4 trang 97 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu tập vở...
Giải bài 3 trang 96 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Nêu nhận xét về tính hợp lí của các dữ liệu trong bảng thống kê sau:...
Giải bài 2 trang 96 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy sử dụng phương pháp thích hợp để thu thập dữ liệu và lập bảng thống kê dân số...
Giải bài 1 trang 96 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau:...
Giải bài 5 trang 87 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Lấy một tờ giấy, gấp làm tư để có một góc vuông như trong Hình 16, dùng kéo cắt theo...
Giải bài 4 trang 87 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D là trung điểm của BC. Vẽ DE // AB, vẽ DF // AC (E ∈...
Giải bài 3 trang 87 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC có đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I...
Giải bài 2 trang 87 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho Hình 15. Vẽ thêm điểm P để tứ giác MNPQ là hình chữ nhật...
Giải bài 9 trang 81 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm các hình bình hành và hình thang có trong Hình 22...
Giải bài 8 trang 81 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC cân tại A, gọi M là trung điểm của BC. Lấy điểm D đối xứng với điểm A qua...
Giải bài 7 trang 81 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AC = 6 cm, BD = 8 cm...
Giải bài 6 trang 81 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát Hình 21. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình thoi....
Giải bài 5 trang 80 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình bình hành ABCD. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD; E và F lần...
Giải bài 4 trang 80 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB tại E, tia phân giác của góc B...
Giải bài 3 trang 80 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC...
Giải bài 2 trang 80 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình bình hành ABCD, kẻ AH vuông góc với BD tại H và CK vuông góc với BD tại K (Hình 20)...
Giải bài 1 trang 80 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cần thêm một điều kiện gì để mỗi tứ giác trong Hình 19 trở thành hình bình hành?...
Giải bài 7 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Mặt bên của một chiếc va li (Hình 17a) có dạng hình thang cân và được vẽ lại như Hình 17b...
Giải bài 6 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình thang cân ABCD có AB // CD. Qua giao điểm E của AC và BD,...
Giải bài 5 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Tứ giác nào trong Hình 15 là hình thang cân?...
Giải bài 4 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Tia phân giác của góc B cắt AC tại D...
Giải bài 3 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác nhọn ABC có AH là đường cao. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M...