Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều

08:56:1231/05/2023

Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:...

Bài 2 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) a3 + 12a2 + 48a + 64;

b) 27x3 + 54x2y + 36xy2 + 8y3;

c) x3 – 9x2 + 27x – 27;

d) 8a3 – 12a2b + 6ab2 – b3.

Giải bài 2 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều:

a) a3 + 12a2 + 48a + 64

 = a3 + 3.a2.4 + 3.a.42 + 43 

 = (a + 4)3

b) 27x3 + 54x2y + 36xy2 + 8y3

 = (3x)3 + 3.(3x)2.2y + 3.3x.(2y)2 + (2y)3

 = (3x + 2y)3

c) x3 – 9x2 + 27x – 27

 = x3 – 3.x2.3 + 3.x.32 – 33 

 = (x – 3)3

d) 8a3 – 12a2b + 6ab2 – b3 

 = (2a)3 – 3.(2a)2b + 3.2ab2 – b3 

 = (2a – b)3.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan