Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 36 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Cacbonhiđrat

14:08:5627/10/2022

Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào...

Bài 1 trang 36 SGK Hóa 12: Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

B. Nước brom và NaOH.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Giải bài 1 trang 36 SGK Hóa 12:

- Đáp án: A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

- Dùng Cu(OH)2 :

+ Kết tủa hòa tan tạo dung dịch xanh lam ⇒ glucozơ, saccarozơ

+ Kết tủa không tan ⇒ anđehit axetic

- Đun nhẹ 2 ống nghiệm vừa thu được chứa glucozơ, saccarozơ:

+ Xuất hiện kết tủa đỏ gạch ⇒ glucozo

+ Không có kết tủa đỏ gạch ⇒ saccarozơ

hayhochoi vn

- Các PTHH:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan