Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 122 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học, vật lí và ứng dụng của AXETILEN

14:09:5305/01/2023

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư,...

Bài 5 trang 122 sgk hoá 9: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Giải bài 5 trang 122 sgk hoá 9:

a) Viết phương trình hóa học:

 C2H4 + Br2 → C2H4Br2    (1)

 C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4  (2)

b) Gọi số mol của C2H4 và C2H2 trong hỗn hợp lần lượt là x và y.

- Theo bài ra ta có: nhh = 0,56/22,4 = 0,025 mol.

⇒ x+ y = 0,025     (*)

- Theo bài ra lượng Brom tham gia PƯ là 5,6g, nên

 ⇒ nBr2 = 5,6/160 = 0,035 mol.

- Mà theo PTPƯ (1): nBr2 (1) = nC2H4 = x (mol)

  theo PTPƯ (2): nBr2 (2) = 2.nC2H2 = 2y (mol)

 Như vậy, ta có: x + 2y = 0,035  (**)

- Giải hệ PT (*) và (**) ta được:

x = 0,015 (mol); y = 0,01 (mol).

⇒ %VC2H4 = (0,015/0,025)*100% = 60%.

⇒ %VC2H2 = (0,001/0,025)*100% = 40%.

 hay: %VC2H2 = 100% - 60% = 40%.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan