Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 132 SGK Hoá 8: Luyện tập tính chất của nước, định nghĩa, phân loại, cách gọi tên Axit, Bazơ, Muối

13:41:1728/12/2022

Cho biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160gam, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%...

Bài 4 trang 132 SGK Hóa 8: Cho biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160gam, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit kim loại đó.

Giải Bài 4 trang 132 SGK Hóa 8:

- Gọi công thức của oxit kim loại là MxOy

- Vì thành phần kim loại trong oxit là 70% nên ta có:

 %mO = 100% - 70% = 30%

⇒ mO = 12y = 160.30% = 48

⇒ 16y = 48 = y = 3

mM = 160.70% = 112g

⇒ MKL.x =  112 (với MKL là phân tử khối của kim loại M)

hayhochoi vn

- Gọi a là hóa trị của kim loại (với a = 1; 2; 3)

 Theo quy tắc hóa trị thì a.x = 2.3 = 6

Nếu a = 1 ⇒ x = 6 (loại vì khi đó x/y = 6/3 chưa tối giản)

Nếu a = 2 ⇒ x = 3 (loại vì khi đó x/y = 3/3 chưa tối giản)

Nếu a = 3 ⇒ x = 2 (nhận vì khi đó x/y = 2/3 tối giản)

và suy ra: M = 112/2 = 56 ≡ Fe

Vậy CTHH: Fe2O3, đó là sắt (III) oxit.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan