Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 6

Giải bài 3 trang 104 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn...
Giải bài 2 trang 104 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong...
Giải bài 1 trang 103 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng...
Giải bài 4 trang 15 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Sắp xếp các số ... theo thứ tự tăng dần.
Giải bài 3 trang 15 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
So sánh -11/5 với-7/4 với –2 bằng cách viết –2 ở dạng phân số có mẫu số thích hợp...
Giải bài 2 trang 15 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Căn cứ vào chiều cao trung bình của học sinh, người ta đưa ra chuẩn chiều cao bàn, ghế học...
Giải bài 6 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi hình sau...
Giải bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn....
Giải bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiều...
Giải bài 3 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:...
Giải bài 1 trang 18 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách (có cách dùng tính chất phép cộng):...