Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 122 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học, vật lí và ứng dụng của AXETILEN

14:07:4805/01/2023

Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2ml khí oxi....

Bài 4 trang 122 sgk hoá 9: Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

Giải bài 4 trang 122 sgk hoá 9:

a) Gọi thể tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x và y (ml).

- Theo bài ra, ta có: x + y = 28 (ml).     (*)

- Phương trình phản ứng:

  CH4    +    2O2        CO2    +   2H2O       (1)

  1 ml         2 ml          1 ml          2 ml

  x ml         2x ml         x ml

 2C2H2   +     5O2        4CO2    +    2H2O  (2)

  2 ml           5 ml           4 ml            2 ml

  y ml           2,5y ml      2y ml

- Theo PTPƯ (1) thì: VO2 = 2.VCH4 = 2x

 theo PTPƯ (2) thì: VO2 = 2,5.VC2H2 = 2,5y

⇒ Tổng thể tích oxi cần dùng là: VO2 = 2x + 2,5y

- Mà theo bài ra, ta có: VO2 = 67,2 (ml)

⇒ 2x + 2,5y = 67,2 (ml)   (**)

- Giải hệ PT (*) và (**) ta được: x = 5,6 (ml); y = 22,4 (ml). 

⇒ %VCH4 = (5,6/28).100% = 20%;

⇒ %VC2H2 = (22,4/28).100% = 80%

 hay %VC2H2 = 100% – %VCH4 = 100% - 20% = 80%.

b) Theo PTPƯ (1) thì: VCO2 = x.

 Theo PTPƯ (2) thì: VCO2 = 2y.

⇒ Thể tích khí CO2 là: VCO2 = x + 2y = 5,6 + 2.22,4 = 50,4 (ml)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan