Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 122 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học, vật lí và ứng dụng của AXETILEN

14:03:3205/01/2023

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng vừa đủ với:...

Bài 2 trang 122 sgk hoá 9: Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng vừa đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

Giải bài 2 trang 122 sgk hoá 9:

a) Theo bài ra, ta có: nC2H4 = V/22,4 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

- Phương trình phản ứng:

 C2H4     +     Br2    →    C2H4Br2

 1 mol         1 mol           1 mol

 0,01 mol    ? mol

- Theo PTPƯ: nBr2 = nC2H4 = 0,01 (mol)

⇒ VBr2 = n/CM = 0,01/0,1 = 0,1 (lít)

b) Theo bài ra, ta có: nС2H2 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

 С2H2     +     2Вr2     →    C2H2Br4

 1 mol           2 mol              1 mol

 0,01 mol     ? mol

- Theo PTPƯ: nBr2 = 2.nС2H2 = 2.0,01 = 0,02 (mol).

⇒ VBr2 = n/CM = 0,02/0,1 = 0,2 (lít).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan