Hotline 0939 629 809

Hàm IF kết hợp với Vlookup và hàm And, OR trong Excel - How to use IF and Vlookup in Excel

11:44:2425/09/2018

Hàm IF thường được sử dụng kết hợp với hàm Vlookup, hoặc hàm IF kết hợp với hàm And, hàm OR để xử lý dữ liệu trên các bảng tính excel, sự kết hợp giữa các hàm mang lại hiệu quả là rất lớn.

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu xem làm thế nào để kết hợp IF với Vlookup hay IF với And và OR trong Excel. Trên hay học hỏi đã giới thiệu chi tiết về cách sử dụng hàm IF, hàm Vlookup, tuy nhiên lại chưa giới thiệu cụ thể với các bạn về hàm And và hàm OR. Vì vậy, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm AND và OR.

Hàm AND trong excel

- Công dụng hàm AND: Trả về kết quả là TRUE nếu TẤT CẢ các đối số của hàm có giá trị TRUE và trả về kết quả là FALSE nếu có ít nhất MỘT đối số của hàm có giá trị là FALSE.

Tức là, Hàm AND chỉ ĐÚNG khi tất cả các đối số (điều kiện) đều ĐÚNG, các trường hợp còn lại là SAI.

cú pháp hàm AND: =AND(logical1, [logical2], …)

Trong đó:

- logical1: là đối số bắt buộc, điều kiện thứ nhất phải được trả về giá trị logic.

- logical2, … : tùy chọn, các điều kiện bổ sung tối đa 255 điều kiện.

Chú thích:

- Các đối số đều phải trả về kết quả là giá trị logic như TRUE hoặc FALSE.

- Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu chứa văn bản hoặc các ô trống thì sẽ bỏ qua đối số đó.

- Nếu không chứa giá trị logic nào thì hàm AND trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ 1:  And(6>5, 8<9) = TRUE.

Trong hàm And() trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 6>5, Điều kiện 2 là 8<9. Cả hai điều kiện này đều trả về giá trị TRUE nên kết quả của hàm And() sẽ trả về là TRUE.

Ví dụ 2: And(5<6, 10<9) = FALSE.

Trong hàm And() trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 5<6, Điều kiện 2 là 10<9. Điều kiện 1 trả về TRUE còn Điều kiện 2 trả về FALSE. Nên kết quả của hàm And() trả về sẽ là FALSE.

Hàm OR

- Công dụng hàm OR: Trả về kết quả là TRUE nếu có ít nhất MỘT đối số của hàm có giá trị  TRUE và trả về kết quả là FALSE nếu TẤT CẢ các đối số của hàm có giá trị là FALSE. Tóm lại, Hàm OR chỉ SAI khi tất cả các đối số (điều kiện) đều SAI, các trường hợp còn lại là ĐÚNG.

cú pháp hàm OR: =OR(logical1, [logical2], …)

Trong đó:

- Logical 1: bắt buộc, là một giá trị logic.

- Logical 2: tùy chọn, là một giá trị logic (tối đa 255 điều kiện khác nhau).

Ví dụ 1: Or(6<8, 10<9) = TRUE.

Trong hàm Or() trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 6<8, Điều kiện 2 là 10<9. Điều kiện 1 trả về TRUE còn Điều kiện 2 trả về FALSE. Nên kết quả của hàm OR() trả về sẽ là TRUE.

Ví dụ 2:  Or(8<6, 10<9)= FALSE.

Trong hàm Or() trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 8<6, Điều kiện 2 là 10<9. Điều kiện 1 trả về FALSE còn Điều kiện 2 trả về FALSE. Nên kết quả của hàm OR() trả về sẽ là FALSE.

Sau khi đã hiểu cách sử dụng hàm AND và OR, ta tìm hiểu cách sử dụng kết hợp IF với Vlookup và IF với AND, OR.

Hàm IF kết hợp với Vlookup

Cho bảng dữ liệu như sau:

kết hợp if và vlookup

Yêu cầu: Kết quả là Đậu nếu tổng điểm lớn hơn điểm chuẩn (Khu vực 1 điểm chuẩn 1, khu vực 2 điểm chuẩn 2)

Ở điểm chuẩn 1 và 2 quy định ở bảng 1 nên chúng ta phải dùng kết hợp IF và Vlookup, ta lập công thức =IF(H4>VLOOKUP(C4,$B$13:$D$17,IF(D4="1",2,3),0),"Đậu","Rớt")  kéo kết quả xuống ta được như bảng sau:

hàm if kết hợp vlookup

Giải thích công thức: =IF(H4>VLOOKUP(C4,$B$13:$D$17,IF(D4="1",2,3),0),"Đậu","Rớt")

Đầu tiên hàm dò tìm giá trị C4 trong bảng $B$13:$D$17 sau đó kiểm tra giá trị D4 là khu vực nào, nếu là khu vực 1 lấy cột 2 (cột điểm chuẩn 1) là cột trả về, nếu không phải khu vực 1 thì lấy cột 3 (cột điểm chuẩn 2) là cột trả về trong hàm vlookup, sau đó kiểm tra giá trị H4 trong cột tổng điểm có lớn hơn điểm chuẩn không, nếu lớn hơn điểm chuẩn kết quả là Đậu, nếu không lớn hơn kết quả là Rớt.

Trong đó:

H4>VLOOKUP(C4,$B$13:$D$17,IF(D4="1",2,3): là biểu thức điều kiện của hàm IF

"Đậu": kết quả trả về nếu biểu thức điều kiện trên Đúng

"Rớt": kết quả trả về nếu biểu thức điều kiện trên Sai

Giải thích công thức VLOOKUP(C4,$B$13:$D$17,IF(D4="1",2,3),0)

Trong đó:

C4: là giá trị cần dò tìm (cột ngành thi)

$B$13:$D$17: Bảng dò tìm (có chứa cột ngành thi)

IF(D4="1",2,3): Giá trị cột trả về của hàm Vlookup

0: Kiểu dò tìm chính xác

Giải thích công thức: IF(D4="1",2,3)

Trong đó:

D4="1": Biểu thức điều kiện của hàm IF

2: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Đúng

3: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Sai

Hàm IF kết hợp hàm AND, OR

Yêu cầu: Có Học bổng nếu tổng điểm khu vực 1 lớn hơn 22, khu vực 2 lớn hơn 23

Chúng ta kết hợp hàm IF với hàm AND và OR, nhập công thứ như hình dưới và kéo kết quả xuống

hàm if kết hợp hàm and or

Giải thích công thức: =IF(OR(AND(D4="1",H4>22),AND(D4="2",H4>=23)),"Có","Không")

Trong đó:

OR(AND(D4="1",H4>22),AND(D4="2",H4>=23)): Biểu thức điều kiện của hàm IF là hàm OR với 2 biểu thức điều kiện là hàm AND

AND(D4="1",H4>22): biểu thức điều kiện 1 của hàm OR, có 2 biểu thức trả về kết quả luận lý (đúng, sai) là D4="1" và H4>22

AND(D4="2",H4>=23): biểu thức điều kiện 2 của hàm OR ,có 2 biểu thức trả về kết quả luận lý (đúng, sai) là D4="2" và H4>=23

Để làm theo hướng dẫn các bạn có thể tải file mẫu ở liên kết sau: https://goo.gl/5QoLH2

Hy vọng với phần hướng dẫn chi tiết cách kết hợp IF với Vlookup; kết hợp IF với AND và OR ở trên giúp các bạn hiểu rõ các kết hợp giữa các hàm trong Excel. Mọi góp ý và thắc mắc các bạn hãy để lại nhận xét dưới bài viết để  ghi nhận và hỗ trợ, chúc các bạn thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan