Hotline 0939 629 809

Môn Toán 6

Giải bài 4 trang 61 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học.
Giải bài 3 trang 61 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng...
Giải bài 2 trang 61 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?...
Giải bài 1 trang 61 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?...
Giải bài 4 trang 58 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hình nào sau đây có tâm đối xứng?...
Giải bài 1 trang 58 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có)...
Giải bài 3 trang 58 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối xứng...
Giải bài 2 trang 58 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có)...
Giải bài 5 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng?...
Giải bài 4 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó....
Giải bài 3 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau....
Giải bài 2 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?...