Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 25 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

17:40:0905/02/2023

An có thể đi từ nhà đến trường theo các con đường...

Bài 5 trang 25 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: An có thể đi từ nhà đến trường theo các con đường như Hình 11, trong đó có những con đường đi qua nhà sách.

hình bài 5 trang 25 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo

a) An có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường mà có đi qua nhà sách?

b) An có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường?

Lưu ý: Chỉ tính những đường đi qua các điểm (nhà An, nhà sách, trường) không quá một lần.

Giải bài 5 trang 25 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Nếu An đi từ nhà đến trường mà đi qua nhà sách thì quãng đường chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất: Đi từ nhà đến nhà sách, có 3 cách.

Giai đoạn thứ hai: Đi từ nhà sách đến trường, có 2 cách.

Theo quy tắc nhân ta có 3.2 = 6 cách đi từ nhà đến trường mà qua nhà sách.

b) An có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường có hai phương án:

Phương án 1: Đi từ nhà An trực tiếp đến trường, có 2 cách.

Phương án 2: Đi từ nhà An đến trường qua nhà sách, có 6 cách.

Theo quy tắc cộng có 2 + 6 = 8 cách để đi từ nhà An đến trường.

Đánh giá & nhận xét

captcha