Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

16:11:2721/04/2023

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín...

Bài 4 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo: Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín

a) C(s) + H2O(g) ⇌ CO(g) + H2(g) ΔrHo298 = 131 kJ

b) CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g) ΔrHo298 = - 41 kJ

Các cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào khi thay đổi một trong các yếu tố sau 

(1) Tăng nhiệt độ 

(2) Thêm lượng hơi nước vào hệ 

(3) Thêm khí H2 vào hệ 

(4) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống

(5) Dùng chất xúc tác 

Giải bài 4 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

Các yếu tố Phản ứng a xảy ra theo chiều Phản ứng b xảy ra theo chiều
(1) Tăng nhiệt độ  Thuận nghịch
(2) Thêm lượng hơi nước vào hệ  thuận thuận
(3) Thêm khí H2 vào hệ  nghịch nghịch
(4) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống nghịch không đổi
(5) Dùng chất xúc tác  không đổi không đổi

Đánh giá & nhận xét

captcha