Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

15:59:4621/04/2023

Viết biểu thức tính KC cho các phản ứng sau...

Bài 3 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo: Viết biểu thức tính KC cho các phản ứng sau

(1) CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g)

(2) Cu2O(s) + O2(g) ⇌ 2CuO(s)

Giải bài 3 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

(1) CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g)

Biểu thức tính KC là: 

(2) Cu2O(s) + O2(g) ⇌ 2CuO(s)

Biểu thức tính KC là:

Đánh giá & nhận xét

captcha